logo logo logo

Biovoimalaitoksessa tulipalo

12.10.2019

Keravan Energian biovoimalaitoksessa Alikeravalla oli tulipalo polttoainesäili­össä perjantaina. Laitoksen henkilökunta sai sammutettua palon lähes kokonaan, mutta palokunta jatkoi tilanteen selvittämistä sammutusraivauksella. Palomestari Jouni Savolainen arveli, että tulipalo on saanut alkunsa jostakin teknisestä viasta, mutta syttymissyy varmistuu myöhemmin.

Keski-Uusimaa (E-edition, PDF)

Helenille uusi kaukolämmön optimointijärjestelmä

14.10.2019

Helen kertoo hankkivansa kaukolämmöntuotannon- ja verkon optimointijärjestelmän. Ratkaisu säätelee kaukolämpöverkon menoveden lämpötilaa, paine-eroja sekä pumppauksia ja auttaa koordinoimaan lämpökeskusten sekä kaukolämpöakkujen tehoja. Näin voidaan automatisoida kaukolämpöverkon sekä -laitosten hallintaa. Lisäksi hankinnalla saadaan leikattua sekä päästöjä että kustannuksia, sillä vastaisuudessa siirtoviiveitä ja lämpötiloja voidaan ennakoida. Järjestelmä myös mahdollistaa kysyntäjouston tehokkaan ohjauksen rakentamisen tulevaisuudessa. Ratkaisu on osa Helenin tavoitetta siirtyä hiilineutraaliin energiantuotantoon. Optimointijärjestelmän toimittajana on Valmet, ja se integroidaan yhtiön Helenille aiemmin toimittamiin laitteisiin. Järjestelmä on määrä ottaa käyttöön keväällä 2021. Osapuolet eivät kerro investoinnin hintaa julkisuuteen.

Tekniikka & Talous

Ilmajohdoilta vapautuvaa maata voidaan metsittää

13.10.2019

Sähköverkkoyhtiöillä on käynnissä valtava urakka, jossa siirretään ilmajohtoja maan alle. Tavoitteena on, että puolet keskijänniteverkosta ja kaksi kolmannesta pienjänniteverkosta kulkisi maan alla 2020-luvun loppuun mennessä. Metsiin voimalinjoja varten raivatut johtokadut voitaisiin silloin ainakin osin metsittää uudelleen. Kaapelit vedetään pääosin teiden varsille. Energiateollisuuden johtaja Kenneth Hänninen kertoo, että metsästä poistuu keskijänniteverkon maakaapeloinnissa noin 40 000 km ilmajohtoja. Hän arvioi, että metsäkäyttöön vapautuu 40 000 hehtaaria. Taajama-alueella metsitysmahdollisuudet ovat rajalliset. Luken erikoistutkija Tarja Tuomainen muistuttaa, että isojen asutuskeskusten liepeillä kaavassa voi olla varauksia rakentamiseen.

Ilkka

Pori Energia uudistaa kaukolämmön hinnoittelua

11.10.2019

Pori Energia Oy suunnittelee kaukolämmön hinnoittelu-uudistusta. Hinnoittelu-uudistus koskee mm. kerrostaloja, rivitaloja ja liikekiinteistöjä Porin alueella, mutta ei pientaloasiakkaita. Uudistuksen myötä tehomaksut eli perusmaksut määräytyvät LVI-suunnitelmien mukaisen tilaustehon sijaan kiinteistön aidon ja toteutuneen tehontarpeen mukaan. Uudistuksesta johtuen uusi hinnasto ei ole vertailukelpoinen nykyisen kanssa, koska perusmaksun määräytymisperuste on jatkossa erilainen. Jatkossa asiakkaan kannattaakin säästää energiankulutuksen lisäksi myös rajoittamalla tehonkäyttöä. Pori Energian kaukolämmön liikevaihto ei kasva hinnoittelun rakennemuutoksen johdosta. Muutoksen yhteydessä tarkistetaan kaukolämmön energia- ja perusmaksuja siten, että ne vastaavat paremmin kaukolämmön tuotannon- ja jakelun todellisia kustannuksia. Asiakaskuntaa kokonaisuutena tarkasteltaessa muutos on kustannusneutraali. Hinnoittelumuutoksen yhteydessä Pori Energia tuo asiakkaille vaihtoehtoisen lämpötuotteen, joka voi olla edullisempi vaihtoehto niissä kiinteistöissä, joissa kaukolämmöllä ei kateta koko kiinteistön lämmitysenergian tarvetta. Asiakas voi vapaasti valita perustuotteen ja uuden vaihtoehtoisen tuotteen välillä.

Pori Energia (PDF)

Fortumin ja Rusnanon sijoitusrahasto sopinut tuulivoimasta Orenburgiin

12.10.2019

Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahasto ja Orenburgin aluehallinto ovat allekirjoittaneet ei-sitovan yhteistyösopimuksen, jonka mukaan alueelle rakennetaan tuulipuistoja vuosina 2021 -2023. Tuulipuistojen kokonaiskapasiteetti on enintään 200 MW. Yhteistyösopimuksessa hahmotellaan osapuolten yhteistyön periaatteita tukkumarkkinoilla toimivan tuulivoimalaitoksen rakennushankkeen kehittämisessä ja toteuttamisessa. Sijoituspäätökset tehdään tapauskohtaisesti. Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahasto on yhtiöiden 50/50 omistama, ja sen tavoite on tuulivoiman rakentaminen Venäjällä. Aikaisemmin kumppanit ovat ilmoittaneet aikomuksestaan rakentaa tuulivoiman tuotantoa Rostovin ja Saratovin alueille, Kalmykian tasavaltaan ja Stavropolin alueelle.

Press Release Fortum

Yrittäjät ovat valmiita maksamaan päästöistä enemmän veroja

14.10.2019

Yrittäjägallupin mukaan yli puolet yrittäjistä ei kannata nykyistä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, mikäli se vaikuttaa Suomen talouden kilpailukykyyn. Yli kolmannes kannattaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, jolla tavoitellaan hiilineutraaliutta vuonna 2035. Yrityksistä 58 % on halukkaita lisäämään toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja 28 % torjui toimet. Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Mikael Pentikäisen mukaan halukkuus kasvattaa toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi edustaa tervettä realismia ja halua tarttua ilmastonmuutoksen torjumisen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Yrityksistä 71 %:n mielestä verotusta on kehitettävä siten, että päästöistä maksetaan enemmän veroja ja yrittämisen ja työn verotusta puolestaan kevennetään. Yrityksistä 18 % arvioi, että ilmastonmuutos ja sen hillitseminen vahvistaa yrityksen liiketoimintaa. Yrityksistä 13 % uskoi sen heikentävän liiketoimintaa. Kolmasosa yrityksistä on kartoittanut ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemisen vaikutuksia yrityksen toimintaan.

STT Mediapankki

Luettelo päästökaupan ilmaisjakoa hakevista laitoksista toimitettu komissiolle

11.10.2019

Suomi on toimittanut Euroopan komissiolle luettelon päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvista laitoksista sekä tiedot päästöoikeuksien ilmaisjakoa hakevista laitoksista jakokaudelle 2021-2025. Ilmaisjakoa on hakenut 297 laitosta, joiden tiedot on lähetetty komissiolle tarkistettavaksi. Mukana on neljä laitosta Ahvenanmaalta. Kaikkiaan luettelo kattaa kaikki 541 päästökauppalain piiriin kuuluvaa laitosta Suomessa. Komissio tarkistaa ilmaisjakoa hakevien laitosten tiedot ja hyväksyy laitokset ilmaisjaon piiriin. Tietoja käytetään ilmaisjaon laskentaan tarvittavien EU-tason vertailuarvojen päivittämiseen vastaamaan teknologian kehitystä. Energiavirasto tekee päätökset laitosten lopullisista päästöoikeusmääristä kaudelle 2021-2025. Alustavan aikataulun mukaan tämä tapahtuisi loppuvuodesta 2020. Reilu 50 % päästöoikeuksista on tarkoitus huutokaupata. Sähköntuotannolle ei enää jaeta ilmaisia päästöoikeuksia prosessikaasuista tuotettua sähköä lukuun ottamatta. Vuonna 2021 alkavalla päästökauppakaudella päästöoikeuksien kokonaismäärä alenee lineaarisesti 2,2 % vuosittain.

Press Release Työ- ja elinkeinoministeriö

Iittiläinen Finprofile toimittaa 8 000 sähköpylvästä Kreikkaan

11.10.2019

Puisiin sähkö- ja puhelinpylväisiin erikoistunut iittiläisyhtiö Finprofile on saanut reilun 8 000 sähköpylvään tilauksen Kreikkaan. Se tarkoittaa kahdeksaakymmentä kontillista pylväitä kahden viikon aikana, kun yhtiö myy tavallisesti enimmillään neljäkymmentä kontillista kuussa. Tilaussopimus liittyy Kreikan mittavaan sähkölinjojen uusimisurakkaan. Finprofilen kotimaisesta männystä valmistetut pylväät sopivat maanjäristysherkkään Kreikkaan hyvin, sillä ne eivät katkea helposti. Pylväät päätyvät eri alueille ympäri maata, ja ne kyllästetään paikan päällä. Finnprofile valmistaa vuodessa noin 80 000 mäntypylvästä, joita viedään mm. Britanniaan, Saksaan, Israeliin, Viroon, Puolaan sekä uusimpana markkina-alueena Ranskaan. Valmistukseen käytettävä puu saadaan noin 200 kilometrin säteeltä yhtiön toimipaikasta.

Kouvolan Sanomat

Fortum käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman

11.10.2019

Fortumin hallitus on päättänyt uudesta henkilöstön osakesäästöohjelmasta sekä ensimmäisestä ohjelman puitteissa käynnistettävästä säästökaudesta vuodelle 2020. Osakesäästöohjelma koostuu vuosittain alkavista säästökausista, joiden aikana henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osa palkastaan Fortumin osakkeiden ostamiseksi. Osakkeita hankitaan kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain Fortumin osavuosikatsausten julkistamispäivien jälkeen. Kannustimena Fortum tarjoaa ohjelmaan osallistuneille yhden lisäosakkeen kahta säästöillä hankittua osaketta kohti noin kolmen vuoden kuluttua säästökauden alkamisesta. Ohjelman tarkoituksena on kannustaa työntekijöitä Fortumin osakkeenomistajiksi ja vahvistaa heidän sitoutumistaan omistaja-arvon kasvattamiseen. Noin 5 000 Fortumin työntekijällä on mahdollisuus osallistua osakesäästöohjelmaan.

Press Release Fortum

Energiateollisuus aikoo puolittaa energiatuotannon päästöt 2030 mennessä

11.10.2019

Energiateollisuus on puolittanut ilmastopäästönsä 2010-luvun aikana, ja se sitoutuu puolittamaan ne myöskin 2020-luvun kuluessa. Sitoumus koskee sähkön ja kaukolämmön tuotannon päästöjä, eikä vastaavaa sitoumusta ole aiemmin annettu. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä vakuuttaa Energiateollisuuden tukevan Suomen hallituksen pyrkimyksiä edetä nopeasti kohti hiilineutraaliutta ja edelleen hiilinegatiivisuutta 2030-luvun lopulla. Sitoumus vahvistettiin 17-vuotiaan Henna Sertin johtamassa kokouksessa 11.10.2019. Sertti toimi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtajana yhden päivän ajan osana Plan Internationalin Girls Take Over -kampanjaa. Tempauksessa nostettiin esiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia tyttöihin ja tyttöjen oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Press Release Energiateollisuus

Myös WPD kiinnostunut Pedersörestä tuulivoima-alueena

11.10.2019

Tuulivoimayhtiöt Prokon ja Lillby Vind ovat saaneet kilpailijan koskien Pedersöressä sijaitsevaa maa-aluetta tuulivoimaa varten. Åvistin ja Lillbyn välimaastossa sijaitsevasta alueesta on kiinnostunut nyt myös saksalainen tuulijätti WPD, jolla on aiempien hankkeiden puitteissa Suomessa yhteensä 45 tuulivoimalaa. Yhtiö kertoo olleensa yhteydessä paikallisiin maanomistajiin, mutta sen mukaan tulevista tapaamisista ei ole toistaiseksi päätetty. Yhtiö ei kommentoi sitä, minkä kokoluokan hankkeesta olisi kyse. Se kuitenkin toteaa, että sille on tärkeää rakentaa tuulivoimaa riittävän etäisyyden päähän asutuksesta ja viedä mahdollista hanketta eteenpäin läheisessä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Paikalliset maanomistajat ovat nimittäneet ryhmän, joka edustaa heitä keskustelussa alueesta kiinnostuneiden tuulivoimayhtiöiden kanssa. Tavoitteena on kartoittaa, mikä yhtiöistä pystyisi tarjoamaan tyydyttävimmän kokonaisratkaisun. Tämän jälkeen ratkaisu aiotaan esitellä maanomistajille.

Vasabladet

Nykyistä hajautetumpi tuulivoimarakentaminen toisi tuotantoon tasaisuutta

10.10.2019

Ilmatieteen laitoksen tutkimuksen mukaan Suomen tuulivoimatuotannon tasaisuutta voitaisiin kasvattaa rakentamalla tuulivoimaa nykyistä hajautetummin eri puolille Suomea. Laitos kartoitti tutkimuksessaan alueita, jotka parhaiten tukisivat olemassa olevaa tuulivoimantuotantoa Suomessa. Aineistona tutkimuksessa käytettiin 20 vuoden ajalta ilmastouusanalyysin tuulitietoja. Tutkija Irene Suomi havainnoi, että on epätodennäköistä, että koko maassa olisi heikkotuulista samanaikaisesti. Mikäli koko tuulivoimakapasiteetin osalta vähätuuliset hetket halutaan minimoida, korrelaatioanalyysi osoitti parhaiden paikkojen sijaitsevan Pohjois-Lapissa, Suomenlahdella sekä Itä-Suomessa. Tällä hetkellä eniten tuulivoimaa löytyy Suomen läntisistä osista. Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa, että tutkimuksen tulokset vahvistavat yhdistyksen aiempaa käsitystä siitä, että tuulivoimatuotantoa pitäisi päästä sijoittamaan nykyistä laajemmalle alueelle Suomessa. Hän uskoo, että hajautetumpi tuulivoimarakentaminen kasvattaisi sähköntuotannon toimitusvarmuutta myös sähköverkon näkökulmasta. Mikkonen huomauttaa, että lisäksi esimerkiksi Suomenlahdelle sijoitetun tuulivoiman etuna olisi sen sijainti lähellä kulutusta.

Press Release Suomen Tuulivoimayhdistys

Fennovoiman Härmälä uskoo Hanhikiven toteutuvan ajallaan

14.10.2019

Fennovoiman hallituksen puheenjohtaja Esa Härmälä kertoo luottavansa Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen toteutuvan suunnitelmien mukaan. Härmälä pitää laitostoimittaja Raos Projectin aikatauluun liittyvää arviota realistisena. Raos Projectin mukaan voimalan rakentamisesta voidaan päättää vuonna 2021, joten asian käsittelystä näillä näkymin vastaisi Antti Rinteen (sd.) hallitus. Härmälä ei myöskään epäile, etteikö Säteilyturvakeskuksen rakennuslupaan vaatimia ehtoja saataisi täytettyä, vaikka elokuussa 2019 Stuk kertoi, että ydinvoimalahankkeen rakentamisluvan vaatimaan turvallisuusarvioon tarvittavasta materiaalista puuttui noin 90 prosenttia. Lisäksi Fennovoima tiedotti 10.10.2019 toimitusjohtaja Toni Hemmingin lähtevän yhtiöstä. Härmälä vakuuttaa, ettei Stukin palaute vaikuttanut Hemmingin eroon. Härmälä arvioi, että työn uudelleenorganisoinnilla yhtiössä aikaansaatu tehokkuuden parantuminen tulee näkymään myöhemmin myös ydinvoimalahankkeessa.

Kauppalehti (E-edition PDF)

Naantalin voimalaitos leikkaa hiilidioksidipäästöjään eri toimin

11.10.2019

Naantalin voimalaitoksen nelosyksikön savukaasulauhduttimen rakennustyö on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Lauhduttimen avulla biopolttoaineen poltosta syntyvistä savukaasuista saadaan kaukolämpöä kattamaan 600 kerrostalon vuositarpeet. Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Maija Henell kertoo, että lauhduttimen koeajot käynnistyvät vuoden 2019 marraskuussa. Savukaasulauhduttimen käyttöönoton lisäksi parhaillaan selvitetään SRF- kierrätyspolttoaineen käyttömahdollisuutta nelosyksikössä. Käynnissä on esisuunnitteluvaihe. Laitoksen ympäristöluvan puitteissa SRF:ää voitaisiin polttaa vuodessa 80 000 tonnia. Laitoksella poltetaan myös asfalteenia. Nykyisellään nelosyksikön biopolttoaineen käyttöaste on noin 65 prosenttia, mutta vuoden 2020 tavoite on nostaa sen osuus 70 prosenttiin. Laitoksen kolmosyksikön polttoaineena käytetään edelleen kivihiiltä. On kuitenkin tarkastelun alla, voitaisiinko kivihiili korvata biohiilellä. Henellin mukaan syksyllä 2019 suoritettujen koepolttojen tuloksista tiedotetaan hieman myöhemmin. TSE tavoittelee kivihiilestä irtautumista 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Rannikkoseutu (E-edition PDF)

HAVI Logistics leikkasi päästöjä uusimalla kalustonsa ja kylmäjärjestelmänsä

14.10.2019

Ravintola- ja elintarvikelogistiikan yritys HAVI Logistics alensi merkittävästi jakelutoimintojensa hiilijalanjälkeä. Päästöt alenivat jopa 78 prosenttia, kun yritys uusi puolet jakelukalustostaan. Uusissa rekoissa käytetään biokaasua, ja jäljelle jäävissä vanhoissa rekoissa siirrytään käyttämään biodieseliä. Siirtyminen kokonaisuudessaan biopolttoaineisiin vähentää HAVI Logisticsin kuljetusten päästöjä vuositasolla yhteensä noin 83 prosenttia, joka vastaa noin 920 tonnin hiilidioksidipäästövähenemää. Tämän lisäksi yhtiö uusi kylmäjärjestelmänsä jakelukeskuksessaan laajan energiaremontin yhteydessä. Kylmäainevuodoista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt tulevat vähenemään, kun ilmastolle haitallisista kylmäaineista luovuttiin ja käyttöön otettiin luonnollinen kylmäaine, hiilidioksidi. Aiemmin käytetyt kylmäaineet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Laskelmien mukaan kylmäainevuodoista aiheutuvat hiilidioksidipäästöt putoavat entisestä noin 402,3 tonnista vuodessa noin 0,1 tonniin vuodessa. Energiaremontin suunnittelusta, rakennuttamisesta ja valvonnasta vastasi energiatehokkuuden palveluyritys EcoReal Oy.

Press Release HAVI Logistics

Hanke selvitti uusia tapoja lannan ravinnekierrätykseen ja energiantuotantoon

11.10.2019

FIFURin, Luken ja Syken yhteinen, kolmivuotinen Turkisteho-hanke on selvittänyt uusia malleja lannan sisältämien arvokkaiden ravinteiden kierrätykseen sekä energiantuotantoon lannasta. Lannan jalostusta tehostamalla turkisala voisi kierrättää sivuvirtoja vielä tehokkaammin ja edistää suomalaista kiertotaloutta. Turkistuotannossa muodostuu ravinteikasta lantaa, jonka roolia erityisesti fosforin kierrättämisessä voitaisiin tehostaa. Lannankäsittelyn muutos kohti prosessoituja kierrätyslannoitevalmisteita voisi mahdollistaa uusiutuvan energian tuotantoa ja ravinnekiertoa sivutuotteista ruoantuotantoon. Hyvillä ratkaisuilla vähennetään lannasta aiheutuvia päästöjä ilmaan ja vesiin ja luodaan samalla uutta liiketoimintaa. Hankkeessa tutkittiin zeoliitin käyttöä turkiseläinten rehussa, biokaasutuotantoa lannasta ja mädätteen jalostamista väkevöidyiksi kierrätyslannoitevalmisteiksi sekä lannan pyrolysointia fosforin väkevöimiseksi.

Press Release FIFUR

Neste aikoo kymmenkertaistaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon

12.10.2019

Nesteen uusiutuvien lentopolttoaineiden liiketoiminnan kehittämisestä vastaavan johtajan Sami Jauhiaisen mukaan uusiutuvasta lentopolttoaineesta voisi tulla yhtiölle yhtä merkittävä tuote kuin uusiutuva diesel. Toki sen merkitys yhtiölle voi tulla jopa suuremmaksi kuin uusiutuvan dieselin. Yhtiö sai tammi-kesäkuussa 2019 uusiutuvasta dieselistä 623 milj. euron liikevoiton. Jauhiaisen mukaan Neste on aloittanut Porvoon jalostamossaan jatkuvan uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon. Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotanto on jo noin 100 000 tonnia vuodessa ja yhtiö aikoo kasvattaa sen yli 1 milj. tonniin vuonna 2022 Singaporeen valmistuvan tuotantolinjan myötä. Lentopolttoaine valmistetaan jätteistä ja tähteistä. Uusiutuva lentopolttoaine on kuitenkin noin 3 kertaa kalliimpaa kuin kerosiini. Aalto-yliopiston professorin Peter Lundin mukaan uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä estää korkea hinta. Nesteellä etuna on ilmeisesti kilpailijoita tehokkaampi ja edullisempi tuotantoprosessi. Lundin arvion mukaan Nesteellä voisi olla hyvä asema uusiutuvan lentopolttoaineen myyjänä, jos markkinat tulevat syntymään. Jauhiaisen mukaan kilpailu maailmalla kovenee ja tarjonta kasvaa.

Helsingin Sanomat

Q Power haluaa kokeilla metanointia Korvenmäen jätekeskuksessa

11.10.2019

Ilkka Herlinin perustaman Qvidja Kraftin tytäryhtiö Q Power haluaa suorittaa kaasutukseen liittyvää koetoimintaa Korvenmäen jätekeskuksessa. Kokeiden avulla pyrittäisiin selvittämään mahdollisuutta valmistaa kaatopaikkakaasuista biometaania. Q Poweria kiinnostaa myös tutkia sitä, kuinka erilaisia haastavasti hyödynnettäviä jätemassoja, kuten purkujätettä ja lietettä, käsittelemällä voidaan tuottaa biometaanin valmistukseen sopivia kaasuja. Lisäksi selvitetään raskasmetallien erottamista kaasutuksessa syntyvistä tuhkista. Metanointi suoritettaisiin etäohjattavassa yksikössä, ja myöhemmin siirryttäisiin laitospilottivaiheeseen. Aluehallintovirasto on pyytänyt Salon kaupungilta lausuntoa koskien koetoimintaa. Kaupunki näkee, että koelaitos voisi luoda edellytyksiä Salon kehittymiselle kiertotalousalueena ja edesauttaa kiertotalousratkaisujen soveltamista laajemmin.

Salon Seudun Sanomat (E-edition PDF)

Neste: Vastuullisesti valmistetut biopolttoaineet eivät aiheuta metsäkatoa

10.10.2019

Rainforest Foundation Norwayn tuoreessa Destination Deforestation -raportissa kannetaan huolta siitä, että Suomen hallituksen tavoitteet edistää biopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä voisivat johtaa metsäkatoon. Neste ottaa tähän kantaa toteamalla, ettei käytä palmuöljyä uusiutuvan lentopolttoaineen raaka-aineena, vaan monipuolista jätteistä ja tähteistä koostuvaa raaka-ainevalikoimaa. Yhtiö huomauttaa, että globaalisti tuotetusta palmuöljystä 70 prosenttia käytetään elintarviketeollisuudessa. Neste hyödyntää uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannossa mm. palmuöljyn elintarvikejalostuksessa prosessitähteenä saatavaa rasvahappotislettä (PFAD). Neste kertoo ostavansa raaka-aineensa, myös PFAD:n, vain toimittajilta, jotka ovat sitoutuneet vastuullisiin toimintatapoihin ja jotka täyttävät biopolttoaineita koskeviin lakeihin sisältyvät tiukat vastuullisuusvaatimukset. Yhtiön mukaan näihin kuuluu vaatimus sitoutua ennakoiviin toimiin metsäkadon ehkäisemiseksi ja metsäkatoriskin pienentämiseksi. Yhtiö kertoo asettaneensa julkiseksi tavoitteekseen kartoittaa vuoden 2020 loppuun mennessä öljypalmuviljelmille asti ne elintarviketeollisuuden toimitusketjut, joiden loppupäästä se hankkii PFAD:tä. Tämän se huomauttaa olevan nykylainsäädäntöä tiukempi vaatimus. Lisäksi Nesteen mukaan PFAD vastaa täysin EU:n uusiutuvan energian direktiivin prosessitähteen määritelmää.

Press Release Neste

Norja: Ingrid Sølvberg nimitettiin Öljydirektoraatin johtajaksi

11.10.2019

Ingrid Sølvberg on nimitetty Norjan Öljydirektoraatin (Oljedirektoratet) uudeksi pääjohtajaksi. Hän sanoo tuntevansa viraston toiminnan viiden vuoden ajalta sen kehitys- ja operatiivisen johtajana. Nykyinen pääjohtaja Bente Nyland eroaa vuoden 2020 alussa.

Finansavisen

Ruotsi: Hallitus hylännee maakaasusuunnitelmat Göteborgin satamassa

10.10.2019

Ruotsin hallituksen odotetaan hylkäävän ruotsalaisen kaasunsiirtoverkkoyhtiön Swedegasin suunnitelmat yhdistää Göteborgin satamasta toimitettava maakaasu Ruotsin kaasunsiirtoverkkoon. Swedegasin toimitusjohtaja Hans Kreisel kommentoi, että yritys tukee hallituksen vihreän siirtymisen suunnitelmia ja että Swedegasin laitos Göteborgin satamassa tukee sekä maakaasua että biokaasua. Jälkimmäisen osuus on noin 10% kaikesta sataman kautta kulkevasta polttoaineesta. Ruotsin ympäristö- ja kehitysyhteistyöministeri Isabella Lövin sanoo, että Ruotsi ei voi tehdä itseään riippuvaiseksi fossiilisista polttoaineista, koska maan on tarkoitus saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2045 mennessä.

Dagens Nyheter