logo logo logo

ORGANISATION

Medlemmarna i Lokalkraft är bÃ¥de privatägda och kommunalt ägda energibolag, vars verksamhetsomrÃ¥den är produktion, försäljning och distribution av el och fjärrvärme samt tjänster i anknytning till dessa. VÃ¥ra bolag utnyttjar alla energiproduktionsformer frÃ¥n vindkraft till torv. Medlemsantalet har vuxit stadigt och i dagsläget är antalet medlemsbolag 46.

Lokalkraft driver sina medlemmars intressen pÃ¥ sÃ¥väl nationellt som nordiskt och europeiskt plan. Vi samarbetar med Finsk Energiindustri rf, Lokalkraft Sverige och andra organisationer samt företag inom energibranschen.

VÃ…RA VIKTIGASTE BUDSKAP

Lokala energibolag är tillförlitliga elleverantörer som erbjuder sina kunder en bättre service än bolag vars ägare befinner sig utanför verksamhetsomrÃ¥det. Därför bör man i politiskt och administrativt beslutsfattande alltid ta hänsyn till de lokala energibolagens ställning och verksamhetsförutsättningar.

För att vi ska kunna garantera elförsörjningen i Finland även i fortsättningen bör elmarknaden uppmuntra bolagen att investera. Elmarknadens verksamhetsmodell fÃ¥r inte gagna stora aktörer pÃ¥ bekostnad av de smÃ¥. Konkurrensen pÃ¥ elmarknaden mÃ¥ste tryggas och kundernas möjlighet till direkt kontakt ocksÃ¥ med elnätsbolaget mÃ¥ste bevaras.

Inhemska bränslen, sÃ¥som skogsflis och bioindustrins biprodukter, minskar utsläppen, ökar Finlands självförsörjandegrad inom energi, bidrar till sysselsättningen och minskar oljeberoendet. Det är viktigt att även i fortsättningen trygga användningen av dem i energiproduktionen.

I utvecklingen av den europeiska inre energimarknaden bör man beakta medlemsländernas förhÃ¥llanden, speciellt med tanke pÃ¥ funktionen av detaljhandelsmarknaden för el, och alltför minutiös EU-reglering bör undvikas.

Den finländska elproduktionen är redan nästan upp till 80 procent kolneutral. I bekämpningen av klimatförändringen bör man agera aktivt särskilt inom trafiksektorn, där betydande utsläppsminskningar mÃ¥ste komma till stÃ¥nd under kommande Ã¥r. Bolagen i Lokalkraft medverkar i utvecklandet av den infrastruktur som eltrafiken behöver.