logo logo logo

Blogg

Fjärrvärme är framtidens lösning

Fjärrvärme är Finlands mest eftertraktade uppvärmningsform och dess popularitet har ökat de senaste åren. Fjärrvärme väljs till nästan 70 procent av nybyggena. I nybyggen ökade värmepumparnas andel kraftigt under åren 2010–2014, men efter 2014 har andelen stabiliserats till knappt 20 procent. 

Fjärrvärmen har obestridliga fördelar med tanke på miljön. En gång i tiden spelade fjärrvärmen en stor roll i förbättringen av luftkvaliteten i städerna, när fastighetsspecifik uppvärmning genom att elda kol och ved avskaffades. Nu kan vi med hjälp av fjärrvärmenäten effektivt minska koldioxidutsläppen och faktiskt har utsläppen från fjärrvärme minskat med en fjärdedel sedan början av årtiondet. För närvarande produceras ungefär hälften av all fjärrvärme i Finland utsläppsfritt. Av den fjärrvärme som produceras av medlemsbolagen i Lokalkraft rf är redan tre fjärdedelar utsläppsfri.

Minskningen av fjärrvärmens utsläpp har påverkats förutom av övergången från fossila till förnybara bränslen, även av att värmepumpar, spillvärme och värmereserver har anslutits till värmeverk och fjärrvärmenät. Med värmepumpar i kraftverksdimensioner, som till exempel utnyttjar värmen i förbränningsgaser, eller genom återvinning av spillvärme från stora data- och köpcenter kan utsläppen minskas betydligt effektivare än med fastighetsspecifika lösningar.

Leveranssäkerhet i toppklass

I städernas och tätorternas leveranssäkra värmeförsörjning är fjärrvärme en överlägen lösning som dessutom är jämlik för kunderna. 2017 låg fjärrvärmens leveranssäkerhet på 99,98 procent, med alla avbrott medräknade. När man ännu lägger till de lokala energibolagens betydelse som vinstbringande bolag för den regionala ekonomin och de lokala ägarna samt som leverantörer av förmånlig energi för kunderna (lite beroende på bolagets strategi), har det lokala fjärrvärmesystemet en ovedersäglig betydelse.

Mot denna bakgrund är det något oroväckande att fjärrvärme ibland ses som ett antingen-eller-alternativ till till exempel värmepumpar eller andra ”nya” uppvärmningsformer. Bland annat skrev inrikesminister Mykkänen nyligen att det är vardag att hela höghus kopplas bort från fjärrvärmenätet och övergår till bergvärme, för att på så sätt spara i uppvärmningskostnaderna. Detta har diskuterats även i mitt bostadsaktiebolag i Helsingfors, men investeringen i flera bergvärmebrunnar är vare sig billig eller riskfri, varken tekniskt eller ekonomiskt. Jag ser hellre att mitt lokala fjärrvärmebolag investerar i värmepumpar och levererar fjärrvärme med låga utsläpp till mig. Jag tror att energibolaget har ett bättre kunnande i detta än mitt bostadsaktiebolag – hur smarta vi än må vara.

Fjärrvärme spelar en viktig roll i framtiden

Fjärrvärme avgör matchen i förbättringen av energieffektiviteten. Till exempel kan man i höghus med korrekt installerade luftvärmepumpar sänka uppvärmningskostnaden avsevärt. Planeringen av detta kräver emellertid expertis och nära samarbete med fjärrvärmebolaget. I en värld där elen är förmånlig och utsläppsfri behövs värmepumpar å andra sidan nödvändigtvis inte alls, utan elen kan användas direkt till att värma upp fjärrvärmevattnet med elpatroner. 

Tydligt är dock att utsläppsfri el ännu inte på länge kommer att finnas tillgänglig i så stora mängder att Finland skulle kunna värmas upp utan bränslen. Vårt land är inte ens självförsörjande på el, utan beroende av elimport. Då är det väsentliga att se till att man använder förnybara och inhemska bränslena och sörja för en god tillgång till bränslen. I framtiden kan en mycket intressant och effektiv värmekälla även vara modulära små kärnreaktorer. Intresset för att undersöka detta alternativ växer hela tiden. 

Fjärrvärme är alltså inte den alternativa lösningen till andra utsläppsfria uppvärmningsformer, utan tvärtom fungerar den tillsammans med dem och utnyttjar dem. Därför är fjärrvärmenätet även i framtiden grunden för uppvärmningsinfrastrukturen i ansvarsfulla städer och tätorter, dit värmeenergi produceras och kan matas från olika källor och där olika värmeflöden återvinns och utnyttjas på olika sätt. Huvudparten av arbetet i detta görs av de lokala fjärrvärmebolagen, varav många redan använder lokalt anpassade lösningar för bland annat nyttjande av spillvärme och avfallsflöden. Samtidigt fortsätter fjärrvärmebolagen att ansvara för leveranssäkerheten och hela systemets optimala funktion, vilket är smidigt och tryggt för kunden. 

Av medlemmarna i Lokalkraft bedriver nästan hälften affärsverksamhet med fjärrvärme. Fjärrvärmen spelar en avgörande roll när uppvärmningen dekarboniseras och därför kommer vår förening i fortsättningen att följa diskussionen om värmemarknaden och utöva ett ännu starkare inflytande på den.