logo logo logo

ORGANISATION

Medlemmarna i Lokalkraft är både privatägda och kommunalt ägda energibolag, vars verksamhetsområden är produktion, försäljning och distribution av el och fjärrvärme samt tjänster i anknytning till dessa. Våra bolag utnyttjar alla energiproduktionsformer från vindkraft till torv. Medlemsantalet har vuxit stadigt och i dagsläget är antalet medlemsbolag 54.

Lokalkraft driver sina medlemmars intressen på såväl nationellt som nordiskt och europeiskt plan. Vi samarbetar med Finsk Energiindustri rf, Lokalkraft Sverige och andra organisationer samt företag inom energibranschen.

VÅRA VIKTIGASTE BUDSKAP

Lokala energibolag är tillförlitliga elleverantörer som erbjuder sina kunder en bättre service än bolag vars ägare befinner sig utanför verksamhetsområdet. Därför bör man i politiskt och administrativt beslutsfattande alltid ta hänsyn till de lokala energibolagens ställning och verksamhetsförutsättningar.

För att vi ska kunna garantera elförsörjningen i Finland även i fortsättningen bör elmarknaden uppmuntra bolagen att investera. Elmarknadens verksamhetsmodell får inte gagna stora aktörer på bekostnad av de små. Konkurrensen på elmarknaden måste tryggas och kundernas möjlighet till direkt kontakt också med elnätsbolaget måste bevaras.

Inhemska bränslen, såsom skogsflis och bioindustrins biprodukter, minskar utsläppen, ökar Finlands självförsörjandegrad inom energi, bidrar till sysselsättningen och minskar oljeberoendet. Det är viktigt att även i fortsättningen trygga användningen av dem i energiproduktionen.

I utvecklingen av den europeiska inre energimarknaden bör man beakta medlemsländernas förhållanden, speciellt med tanke på funktionen av detaljhandelsmarknaden för el, och alltför minutiös EU-reglering bör undvikas.

Den finländska elproduktionen är redan nästan upp till 80 procent kolneutral. I bekämpningen av klimatförändringen bör man agera aktivt särskilt inom trafiksektorn, där betydande utsläppsminskningar måste komma till stånd under kommande år. Bolagen i Lokalkraft medverkar i utvecklandet av den infrastruktur som eltrafiken behöver.