logo logo logo

Blogg

Understöden för den förnybara energin bör avskaffas

Finsk Energiindustri rf:s nya verkställande direktör, Jukka Leskelä, krävde nyligen att understöden för den förnybara energin ska avskaffas. Lokalkraft är helt av samma åsikt. Understöden har redan länge orsakat störningar på elmarknaden. Marknaden har inte kunnat sköta sin grunduppgift, att skapa en jämvikt mellan efterfrågan och utbud.

Överutbudet av el som den understödda vindkraften har orsakat har pressat ned priset så mycket att elproduktion utan understödda garantipriser inte är lönsamt. Situationen kommer inte att förbättras under de närmaste åren, eftersom understöden med stöd av redan fattade beslut kommer att öka ända fram till 2023.

Efter 2008, alltså efter att EU:s nuvarande mål för förnybara energi trädde i kraft, har industrins elförbrukning minskat i Norden med knappt 20 terawattimmar, men den understödda elproduktionen har ökat rejält mer än detta. Det är med andra ord inte så konstigt att priset har rasat. En betydande del av fungerande elproduktionsanläggningar hotas nu av nedläggning på grund av prisraset.

Även många lokala energibolag får understöd för skogsflis och vindkraft. Trots detta har vi redan länge varit av den åsikten att understöden för all förnybar energi borde avskaffas så snart som möjligt. Mogna förnybara produktionsformer såsom vindkraft på land, vattenkraft och skogsflisel är redan nu konkurrenskraftiga på den nordiska elmarknaden utan understöd.

Det tycks också finnas efterfrågan på solel. Allt fler kunder värderar också andra egenskaper hos produkten än det lägsta möjliga priset.

Avskaffandet av understöden skulle också regenerera utsläppshandelssystemet, vars funktionsduglighet det har inskränkt. Utsläppshandelns styreffekt skulle effektiveras om utsläppshandeln skulle utvidgas i sin helhet också till uppvärmningssektorn.

Av Finlands elproduktion är nästan 80 procent redan nu utsläppsfri. Däremot är den utsläppsfria trafikens andel fortfarande mycket liten i Finland. Det är mycket svårt för förnybara bränslen att konkurrera mot förmånliga fossila bränslen och konsumenterna är mer priskänsliga i sina tankningsbeslut än då de köper el. Därför är det helt rätt att den energi- och klimatstrategi som regeringen förbereder söker nya incitament särskilt för användning av förnybara bränslen i trafiken och elektrifiering av trafiken.