logo logo logo

Järjestö

Paikallisvoiman jäsenet ovat sekä yksityisesti että kunnallisesti omistettuja energiayhtiöitä, joiden toimialana on sähkön ja kaukolämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä näihin liittyvät palvelut. Yhtiöidemme käytössä ovat kaikki energiantuotantomuodot tuulivoimasta turpeeseen. Jäsenmäärämme on kasvanut tasaisesti, jäsenyhtiöitä on tällä hetkellä 54.

Paikallisvoima ajaa jäseniensä etuja niin kansallisella, pohjoismaisella kuin eurooppalaisella tasolla. Toimimme yhteistyössä Energiateollisuus ry:n ja muiden energia-alan järjestöjen ja yritysten kanssa.

Pääviestejämme

Paikalliset energiayhtiöt ovat luotettavia sähkön ja lämmityksen toimittajia ja tarjoavat asiakkailleen parempaa palvelua verrattuna toimialueen ulkopuolisessa omistuksessa oleviin yhtiöihin. Siksi poliittisessa ja hallinnollisessa päätöksenteossa tulee ottaa aina huomioon paikallisten energiayhtiöiden asema ja toimintaedellytykset. Paikallisten yhtiöiden sähkön ja kaukolämmön tuotanto on vähäpäästöisempää kuin Suomessa keskimäärin. Paikallisvoiman jäsenten sähköntuotannosta lähes 90 prosenttia ja kaukolämmön tuotannosta yli 75 prosenttia on päästötöntä. 

Sähkömarkkinoiden tulisi kannustaa yhtiöitä investointeihin, jotta sähkön saanti olisi Suomessa jatkossakin turvattu. Sähkömarkkinoiden toimintamalli ei saa suosia suuria toimijoita pienten kustannuksella. Kilpailu sähkömarkkinoilla on turvattava, ja asiakkaiden toimiva yhteys myös sähköverkkoyhtiöön tulee säilyttää.

Lämmitysmarkkinoiden tulee jatkossakin perustua paikallisiin kaukolämpöverkkoihin, joiden kautta päästöjä voidaan tehokkaasti vähentää käyttämällä päästöttömiä energianlähteitä ja yhdistämällä kaukolämmön tuotantoon lämpöpumppuja, lämpövarastoja ja hukkalämpöä.

Kotimaiset polttoaineet, kuten metsähake ja bioteollisuuden sivutuotteet vähentävät päästöjä, lisäävät Suomen energiaomavaraisuutta, parantavat työllisyyttä ja vähentävät öljyriippuvuutta. Niiden käyttö energiantuotannossa on tärkeää turvata myös jatkossa. Sähkön ja lämmön toimitusvarmuudesta on huolehdittava koko maassa. Tässä paikalliset energiayhtiöt ovat avainasemassa. 

Eurooppalaisessa energian sisämarkkinakehityksessä tulee huomioida jäsenmaiden erityiset olosuhteet. Liian pikkutarkkaa EU-sääntelyä tulee välttää. Pohjoismaista sähkömarkkinaa on kehitettävä tavalla, joka palvelee koko järjestelmän tasapainoa ja hyödyttää myös loppuasiakkaita.

Sähkön- ja lämmöntuotannon päästöt vähenevät Suomessa nopeasti, ja olemassa oleva lainsäädäntö ohjaa kehitystä tehokkaasti. Ilmastonmuutoksen torjunnassa tulee toimia jatkossa aktiivisemmin erityisesti liikennesektorilla, jolla on saatava aikaan merkittäviä päästövähennyksiä tulevina vuosina. Paikallisvoiman yhtiöt ovat mukana kehittämässä sähköliikenteen tarvitsemaa infrastruktuuria ja biokaasun tuotantoa.

Jäsenet