logo logo logo

lausunto 31.1.2020

Datahubin käyttöönottosuunnitelma ja välitavoitetaulukko

Paikallisvoima kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto datahub-tietojärjestelmän käyttöönottosuunnitelmasta ja välitavoitetaulukosta. Koska Paikallisvoima ei ole markkinaosapuoli eikä meillä ole omaa datahub-tietojärjestelmäprojektia meneillään, emme kommentoi välitavoitetaulukon yksityiskohtia, vaan kommenttimme koskevat pääosin käyttöönottosuunnitelmaa.

Käyttöönottosuunnitelman kappaleessa 7 Testaus ja sertifioinnit todetaan, että ”Markkinaosapuolien järjestelmätoimittajien testauksessa datahub-järjestelmän toimittaja testaa integraatioiden toimintaa ennen sidosryhmätestauksen aloittamista järjestelmätoimittajien kanssa. Vastaavasti ennen markkinaosapuolien sertifiointia markkinaosapuolien järjestelmätoimittajien järjestelmät sertifioidaan, millä hallitaan riskiä, että markkinaosapuolien sertifioinnissa törmättäisiin samoihin ongelmiin useiden osapuolien kohdalla.”

  1. Käsityksemme mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kaikki toimijat (järjestelmätoimittajat, markkinaosapuolet ym.) liittyvät aina, myös testausvaiheessa, datahubiin vain sertifioiduilla järjestelmillä. Lisäksi tämä tarkoittaisi sitä, että järjestelmätoimittajien järjestelmät sertifioidaan ensin, ja vasta tämän jälkeen markkinaosapuoli voi sertifioida oman järjestelmänsä. Järjestelmätoimittajalle muodostuu sertifioinnin myötä sopimussuhde Datahub Oy:n kanssa. Sertifioinnin järjestyksen – ensin tietojärjestelmätoimittaja, sitten markkinaosapuoli – tulisi näkyä nykyistä selkeämmin välitavoitetaulukossa.

Käyttöönottosuunnitelman kappaleessa 13 (sivu 73) todetaan, että ”Datahub-projektin ohjausryhmä vastaa Datahubin käyttöönoton riskienhallinnasta” ja että riskienhallintasuunnitelma on yksi riskienhallinnan väline.

  1. Kuitenkin kappaleessa 13.1 ilmoitetaan, että ”…riskimatriisissa ei ole huomioitu niitä Datahub-järjestelmän käyttöönottoon liittyviä riskejä, jotka ovat yksinomaan Fingrid Datahub Oy:n ja Datahub-järjestelmän toimittajan vastuulla.” Mielestämme tällainen rajaus on riskialtis. Datahub-hankkeen riskejä ei voida arvioida vain markkinaosapuolten käyttöönoton näkökulmasta. FG Datahubin ja CGI:n toimintaan liittyvät riskit tulisi kuvata ja arvioida, koska niillä on suora vaikutus osapuolien käyttöönottoon. Yhteinen ja kattava riskianalyysi on tehtävä mahdollisimman pian. 
  2. Edellä mainitun valossa on todettava, että riski #1 on jo realisoitunut. Teknistä määrittelydokumentaatiota tai toteutusaikataulua ei ole julkaistu riittävän ajoissa, vaikka käyttöönottosuunnitelmassa niin sanotaan. Datahub 1.0 -version prosessikuvaukset annettiin 20.12.2019, jolloin myös käyttöönottosuunnitelma julkaistiin. 

Käyttöönottosuunnitelmassa arvioidaan ainoastaan yhdellä sivulla (s. 80) varautumissuunnittelua ja mahdollisia katastrofitilanteita, joissa Datahub-järjestelmää ei saada toimimaan ja vika havaitaan vasta lähellä käyttöönottoa. Varautumista käsitellään suunnitelmassa mielestämme liian vähän ottaen huomioon, että tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönotto koskee kaikkia sähkömarkkinaosapuolia.

  1. Varautumissuunnittelu ja suunnitelma katastrofin hallintaan (plan B) on kuvattava ja arvioitava avoimesti. Plan B -suunnitelman kuvaus osoittaisi todennäköisesti toimijoille, ettei se ole toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, mikä vahvistaisi eri osapuolien sitoutumista hankkeen onnistumiseen. 

Yleisesti haluamme korostaa järjestelmätoimittajien olevan keskeisiä toimijoita Datahubin käyttöönoton mahdollistamisessa. Siksi olisi toivottavaa, että FG Datahub Oy:n yhteistoiminta järjestelmätoimittajien kanssa olisi avointa, säännönmukaista, dokumentoitua ja kaikille osapuolille läpinäkyvää. Järjestelmätoimittajien on täytettävä Datahubin sertifiointivaatimukset, minkä jälkeen ne ovat sopimussuhteessa FG Datahubiin. Tällä hetkellä FG Datahub Oy:n ja järjestelmätoimittajien yhteistoimintaa ei ole kuvattu riittävästi. 

Pidämme tärkeänä sitä, että kaikki järjestelmätoimittajat tarkistavat välitavoitetaulukon ja että sitä tarvittaessa sopeutetaan niin, että markkinaosapuolilla on realistiset mahdollisuudet edetä sen mukaisesti.