logo logo logo

tiedote 15.12.2022

Järjestöt toivovat määrätietoisia energiatoimia ja sääntelyn joustavuutta tulevalla hallituskaudella

Seitsemän kotimaista energian kanssa toimivaa järjestöä korostavat, että Suomella on hyvät mahdollisuudet tulla energiaomavaraiseksi, saavuttaa hiilineutraalius ja pitää energian hinnat eurooppalaisittain kohtuullisina. Tämä vaatii kuitenkin hallituskaudella 2023–2027 määrätietoisia toimia kotimaisen energian tarjonnan lisäämiseksi ja sääntelyn joustavuutta nyt kriisissä. 

Kotimaisen energian kanssa toimivilla seitsemällä järjestöllä on yhteisiä viestejä tulevalle hallituskaudelle.

Vahvistettava energiaomavaraisuutta ja turvallisuutta 

Olemme nyt kriisioloissa ja ajat, jolloin käytimme runsaasti venäläistä energiaa, eivät enää palaa. Energiaomavaraisuutta ja -turvallisuutta tulee huomattavasti vahvistaa nykyisestä rakentamalla lisää uusiutuvaa ja puhdasta energiantuotantoa. Tämä pitää toteuttaa luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta. Jotta tähän voidaan päästä, energia-alan sääntelyn tulee olla ennakoitavaa ja mahdollistavaa: sääntely asettaa yleiset tavoitteet, mutta on keinojen suhteen teknologianeutraalia. Myös kaavoitus-, lupa- ja valitusmenettelyjen pitää olla nykyistä sujuvampia. Erityisesti ELY-keskuksissa, lunastusmenettelyssä, hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa tarvitaan lisää resursseja. Näin vauhditetaan investointien toteutumista. 

Mahdollistettava koko yhteiskunnan matka hiilineutraaliuteen 

Kohti hiilineutraaliutta voidaan edetä pitämällä kiinni asetetuista päästö- ja energiatavoitteista, mutta hyödyntämällä tehokkaasti joustovaraa lyhyellä aikavälillä. Yritysten tulee antaa valita teknologiat, hanketyypit ja investointien sopivin ajoitus, koska niillä on siihen paras asiantuntemus. Eri sektoreiden sähköistymistä tulee edistää ja kannustaa sähkön ja muiden energiamuotojen siirto- ja jakeluverkkoihin investoimiseen ja verkkojen kunnossapitoon. Lisäksi tulee korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla, päästöttömillä ja synteettisillä polttoaineilla.  

Investoinnit avain alhaisempaan energian hintaan 

Voimme pitää energian hinnan eurooppalaisittain matalalla tasolla puuttumalla mahdollisimman vähän sähkömarkkinoiden toimintaan: vapaaseen kysyntään ja tarjontaan perustuva sähköenergiamarkkina tuottaa edullisimmat kuluttajahinnat pitkällä aikavälillä. Väliaikaisista markkinoita koskevista kriisitoimista tulee irtautua mahdollisimman nopeasti.  

Investointihalukkuus kotimaiseen, päästöttömään energiantuotantoon on varmistettava. Energiaverotusta tulee kehittää johdonmukaisesti kilpailukyvyn turvaavalla tavalla ja pitämällä sähkövero alhaisena. Suomi tulee pitää yhtenä sähkön hinta-alueena jatkamalla kantaverkon kehittämistä sähkönsiirron pullonkaulojen välttämiseksi. Näin kaikki Suomessa hyötyvät uusien energiainvestointien laskiessa sähkön hintaa. Kaukolämpöverkkoja tulee hyödyntää tehokkaasti eri tavoin tuotetun päästöttömän lämpöenergian, mukaan lukien hukka- ja jätelämmön, jakelussa.  

Energiajärjestelmien tutkimukseen ja rohkeisiin kokeiluihin on panostettava lisää, mikä on huomioitava myös alan koulutuksessa ja koulutuspaikoissa. 

Järjestöjen yhteiset vaaliviestit: energiavaalit.fi

Järjestöjen allekirjoitukset:

Bioenergia ry, Energiakaupungit ry, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Paikallisvoima ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Lisätiedot: 

Bioenergia ry, Harri Laurikka, toimitusjohtaja, 040 1630 465, harri.laurikka@bioenergia.fi

Energiakaupungit ry, Aku Aarva, toiminnanjohtaja, 041 432 6510, aku.aarva@energiakaupungit.fi

Energiateollisuus ry, Jari Kostama, energiantuotannon johtaja, 050 301 1870, jari.kostama@energia.fi 

Metsäteollisuus ry, Jyrki Peisa, logistiikka-, ympäristö-, ja energia-alan johtaja, 050 364 0836 jyrki.peisa@forestindustries.fi 

Paikallisvoima ry, Toivo Hurme, toiminnanjohtaja, 041 501 3032, toivo.hurme@paikallisvoima.fi 

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Anna Virolainen-Hynnä, toiminnanjohtaja, 0400 987805, anna.virolainen-hynna@biokierto.fi

Suomen Tuulivoimayhdistys ry, Anni Mikkonen, toimitusjohtaja, 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi    

pdf