logo logo logo

lausunto 19.9.2023

Lausunto sähkön myyntiä ja jakelua koskevien laskujen erittelystä

Paikallisvoima ry:n lausunto Energiaviraston määräysluonnoksesta sähkön myyntiä ja sähkön jakelua koskevien laskujen erittelystä
(dnro 3128/000002/2023)

Sähkömarkkinalain (588/2013) 57 §:n 3 momentin mukaan vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on esitettävä asiakkailleen laskunsa selkeällä ja asiakkaan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla. Tämän mahdollistamiseksi haluamme kannustaa myös määräyksen valmistelussa selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, jotta määräysten toimeenpano onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Sähkömarkkinalain (588/2013) 57 §:n 3 momentin hengessä haluaisimme nostaa esiin kaksi kohtaa, joita mielestämme olisi syytä tarkentaa jatkovalmistelun yhteydessä.

4§ Laskun sisältö

Määräysluonnoksessa esitetään uudeksi kohdaksi, että ”Laskulla on kerrottava, että sähkön tuotannon energialähteet ovat voineet hyötyä myös sellaisista kannustimista, joita ei ole rahoitettu laskuerittelyssä mainituilla maksuilla.” Mielestämme kirjaus ei ole riittävän selkeä, mikä hankaloittaa laskun esittämistä asiakkaan kannalta helposti ymmärrettävällä tavalla. Kirjauksesta pitäisi toimialalla pystyä muodostamaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä kaikkea se pitää sisällään, jotta vakioituja tekstimuotoiluja voitaisiin sopia kuvaamaan tällaisia kannustimia mahdollisimman selkeällä tavalla.

8§ Laskutustietojen antamistiheys

Pykälän 1 momentissa todetaan: ”Jos asiakkaalla on etäluettava mittari, tosiasialliseen kulutukseen perustuvat täsmälliset laskutustiedot on annettava asiakkaalle vähintään kerran kuukaudessa.” Kirjausmuoto ”täsmälliset laskutustiedot” on epäselvä, koska laskutustiedot voivat sisältää hintatietoja, voimassaoloaikoja ja mahdollisia uusiutuvan energian alkuperätietoja. Tällaisten tietojen jakaminen ilman riittävää tietoturvaa voi olla riski, eikä asiakkaan sopimuksen hintatieto ole esimerkiksi keskitetyn tiedonvaihdon yksikön hallittavissa. Mielestämme kirjausmuoto tulee muuttaa muotoon ”täsmälliset kulutustiedot”. 

Pidämme hyvänä kirjauksena pykälän 2 momenttia, missä todetaan tietojen antamisen olevan mahdollista keskitetyn tiedonvaihdon yksikön kautta. Keskitetyn tiedonvaihdon yksikön kautta asiakkailla on mahdollista saada nimenomaisesti kulutustietoja jo tänäkin päivänä.

pdf