logo logo logo

tiedote 18.4.2013

Lausunto eduskunnan talousvaliokunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevasta lainsäädännöstä (HE 20/2013 vp)

Eduskunnan talousvaliokunta on varannut Paikallisvoima ry:lle mahdollisuuden osallistua asiantuntijakuulemiseen ja antaa lausunto sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevasta lainsäädännöstä (HE 20/2013 vp). Kiitämme tästä mahdollisuudesta.

Paikallisvoima ry on 42 paikallisen ja alueellisen energiayhtiön edunvalvontajärjestö, joka on perustettu tuomaan Suomen energiakeskusteluun paikallista näkökulmaa. Paikallisvoima haluaa turvata pienten energiayhtiöiden toimintaedellytykset, puhuu energiamarkkinoiden monipuolisuuden puolesta ja kannattaa aitoa kilpailua. Paikallisvoiman jäsenyhtiöt ovat sekä sähkön että kaukolämmön tuottajia ja jakelijoita. 

Paikallisvoima yhtyy Energiateollisuus ry:n toimittamaan lausuntoon ja esittämiin lakipykälämuutoksiin. Haluamme kuitenkin korostaa seuraavia seikkoja paikallisten energiayhtiöiden näkökulmasta:

1. Jakeluverkkoyhtiöiden toimintaympäristöjen erot
2. Haasteet vapaa-ajan asuntojen toimitusvarmuuden parantamisessa
3. Valvontamallin kehittämistarve investointien mahdollistamiseksi
4. Tasaerälaskutuksen ongelmallisuus energiatehokkuuden näkökulmasta

Laki eriarvoistaa eri alueilla asuvia asiakkaita nousevien siirtomaksujen kautta

Paikallisvoima ry haluaa täsmentää toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävien toimien vaikutusta asiakkaiden sähkölaskun kasvamiseen. Energiayhtiöiden sähköverkoissa on suuria eroja maantieteestä, väestön sijoittumisesta ja sähkön kulutusmääristä johtuen. Eri toimintaympäristöjen kirjoa voi havainnollistaa sillä, että siirretty energia suhteutettuna johtopituuteen vaihtelee eri verkkoyhtiöiden välillä miltei 30-kertaisesti. Tämän takia lakiesityksen toimenpiteet toimitusvarmuuden parantamiseksi maksavat erityisesti maaseudulla toimiville verkonhaltijoille ja niiden asiakkaille huomattavasti enemmän kuin kaupunkiyhtiöille.

Lakiesityksen perusteluissa mainitaan, että ehdotetut muutokset tarkoittaisivat jakeluverkonhaltijoille keskimäärin 1,2 snt/kWh korotuksia sähkön siirtohintaan. Olemme laskeneet, että todellisuudessa eri yhtiöiden toimintaympäristöjen välisistä eroista johtuen hinnankorotus voi olla jopa 4 snt/kWh. Mikäli esimerkiksi tavoitellaan tilannetta, jossa 40 % keskijänniteverkosta ja 60 % pienjänniteverkosta on maakaapeloitu, on arvioitu hintojen korotustarve laskelmiemme mukaan eri yhtiöissä 0–25 %. Suurimmat korotustarpeet kohdistuvat luonnollisesti yhtiöihin, joiden hintataso on jo korkea vallitsevien olosuhteiden takia.

Jo nykyään yhtiöiden siirtohintojen väliset erot ovat isoja. Esimerkiksi sähkölämmitteisen talon sähkönsiirron hinta vaihtelee välillä 4-8 snt/kWh (sisältäen verot). Osa asiakkaista siis maksaa jo nyt jopa kaksinkertaisen hinnan sähkönsiirrostaan, millä on pitkässä juoksussa kalliin sähkönsiirron alueita näivettävä vaikutus. Lakiesityksen ehdottomuutta toimitusvarmuuden parantamisessa tulisi lieventää siten, ettei jo nykyisellään merkittävä jakeluverkkoyhtiöiden välinen hintaero kasvaisi entisestään. Hintaero luo eriarvoisuutta Suomen eri alueiden välille.

Vapaa-ajan asuntojen toimitusvarmuuteen panostaminen on kallista ja mahdollisesti hyödytöntä

Näkemyksemme mukaan pääosin vapaa-ajan asutusta palveleviin verkonosiin kohdistuvat verkkoinvestoinnit ovat taloudellisesti hyvin raskaita ja riskialttiita. Ennenaikaiset investoinnit eivät ole kansantaloudellisesti perusteltavissa, jos verrataan harvojen vapaa-ajan asukkaiden saamaa hyötyä ja tämän hyödyn aikaansaamiseksi vaadittavien investointien kaikille asiakkaille aiheuttamaa siirtohinnan nousua.

Niin sanotuilla mökkialueilla tulisi hyödyntää nykyisen verkkorakenteen teknistaloudellinen käyttöikä loppuun, eikä tehdä lakiesityksen ylimitoitettuja toimitusvarmuutta parantavia investointeja. On hyvin todennäköistä, että lähitulevaisuudessa erilaiset hajautetut energiantuotantomenetelmät omine energiavarastoineen yleistyvät siinä määrin, että mökkialueille ei tarvitse kohdistaa kulutukseen suhteen ylimitoitettuja verkkoinvestointeja. Jo nykyinen siirtohintojen taso on monelle mökkiläiselle suuri kuluerä, mistä johtuen hajautetulle energiantuotannolle on jo olemassa tilausta mökkialueilla.

Jakeluverkkoyhtiöille tulisi tarvittaessa olla mahdollista sopia asiakaskohtaisesti sopimusmenettelyillä toimitusvarmuuden parantamisesta. Näin voitaisiin välttää massiivisten ja todennäköisesti osittain turhiksi jäävien verkkoinvestointien tekeminen.

Valvontamallin on mahdollistettava lakiehdotuksen vaatimat ennenaikaiset investoinnit

Lakiesityksen edellyttämä toimitusvarmuuden merkittävä parantaminen ei onnistu nykyisellä Energiamarkkinaviraston valvontamallilla. Malli ei mahdollista verkonhaltijoiden perivän riittävän suurta siirtohintaa investointien kattamiseksi.
Jos investoinnit halutaan toteuttaa ilman yhtiöiden merkittävää velkaantumista, on uuden valvontamallin mahdollistettava:

-etupainotteiset ja tulorahoituksella tehdyt investoinnit käyttövarmuuden parantamiseksi
-lain myötä ennenaikaisesti tehtävien investointien huomioon ottaminen
-operatiivisten kustannusten realistinen taso ja
-omistajan kohtuullinen tuotto.

Paikallisvoima ry esittää, että nykyinen talousvaliokunta ottaisi mietintönsä osaksi soveltuvilta osin vuonna 1994 talousvaliokunnan tekemät toteamukset verkonhaltijan tulonmuodostuksesta:

”[...]verkonhaltijalla on oikeus odottaa, että tulonmuodostus on riittävä verkon kehittämiseen; verkon kehittäminen on verkonhaltijalle lakisääteinen velvoite. Pakollisten käyttö-, ylläpito- ja kehittämiskustannusten kattamisen jälkeen sähköverkon tulonmuodostuksen tulee lopuksi riittää antamaan verkonhaltijalle kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. [...] verkkoyhtiöllä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen siirtopalveluista. Kohtuulliseen korvaukseen sisältyy myös verkon kehittämisvelvoitteen täyttämiseen riittävä tulonmuodostus. Valiokunta edellyttää, että sähkömarkkinaviranomainen verkkoyhtiöiden hinnoittelun kohtuullisuusvalvonnassa soveltaa laskentaperustetta, jolla käyttöomaisuuden historialliseen hankintahintaan perustuvan kohtuullisen pääoman tuoton rinnalla otetaan huomioon verkkojen ylläpito- ja kehittämisvelvoitteesta aiheutuva tulonmuodostumistarve” (TaVM 56/1994).

Jakeluverkkotoiminnan ongelmallisuudesta kuvaa hyvin sähkönsiirtoalan entisen suuren toimijan Vattenfallin vuonna 2011 tekemä päätös luopua verkoistaan. Myös Fortum harkitsee lehtitietojen mukaan samaa. Jotta kyseinen trendi ei vahvistuisi, tulee valvontamallin mahdollistaa riittävä tuotto verkonhaltijoille.

Tasaerälaskutus vähentäisi energiansäästöä

Sähköala on investoinut valtiovallan toiveesta 2 miljardia euroa kaukoluettaviin mittareihin tavoitteenaan luoda sähkömarkkinoita laajasti palveleva täsmällinen ja tuntimittauksiin perustuva mittausalusta. Tässä on onnistuttu: mittaukseen perustuva laskutus on vähentänyt merkittävissä määrin laskutuksen epäselvyyksiä ja asiakastiedustelujen päähuomio on kohdistunut itse pääasiaan eli energiankäyttöön.

Kaukoluettavat mittarit ja niiden mahdollistama tuntimittaukseen perustuva laskutus ovat alkaneet ohjata asiakkaita säästämään sähköä, koska asiakkaat näkevät suoraan laskustaan kulutuksen muutokset. Lakiesityksen ehdotus tasaerälaskutuksen tarjoamisesta uhkaa romuttaa sekä orastavat saavutukset energiansäästössä että tehdä kaukoluettaviin mittareihin tehdyt investoinnit osittain turhiksi.

Paikallisvoima ry haluaa kysyä, onko pelkästään sähköyhtiöiden velvoittaminen tasaerälaskutuksen tarjoamiseen tasapuolista markkinatoimijoiden kohtelua? Lämmityksessä sähkön lisäksi käytettävien öljyn ja kaukolämmön myyjiä ja toimittajia ei ole velvoitettu tarjoamaan vastaavaa tasaerälaskua.

Jos asiakkaiden yleinen tarve tasata kustannuksiaan halutaan ottaa huomioon, olisi luontevaa luoda uusia tuotteita ja palveluja asiakkaille esimerkiksi käyttämällä pankkeja yhteistyökumppaneina. Tämä ei kuitenkaan saa olla yksinomaan jakeluverkkoyhtiöiden vastuulla.

Tasaerälaskutuksessa laskun suuruuden arviointi on tulevaisuudessa entistä ongelmallisempaa, sillä ala siirtyy entistä enemmän muuttuviin ja pörssisidonnaisiin sähkönhintoihin. Harvojen asiakkaiden pyytämä tasaerälaskutus vaatisi lisäksi suuria tietojärjestelmämuutoksia, jotka koituvat lopuksi kaikkien asiakkaiden maksettaviksi.

Paikallisvoima ry esittää, että tasaerälaskutuksen mahdollisuus poistetaan sähkömarkkinalain lakiesityksen 57 §:stä. Vaihtoehtona tasaerälaskutuksen tarjoamisen poistamiselle näemme, että yhtiöille annetaan kyseisessä pykälässä mahdollisuus veloittaa tasaerälaskusta sen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi.

Kunnioittaen,

Juha Lindholm
Paikallisvoima ry:n puheenjohtaja