logo logo logo

lausunto 30.8.2018

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista

Paikallisvoima ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto huoltovarmuuden tavoitteiden uudistamisesta.

Esitysluonnoksessa nostetaan esiin, että ilmastopoliittiset tavoitteet tuottavat haasteita energiahuoltovarmuuden toteuttamiselle. Paikallisvoima on tästä täysin samaa mieltä. Ilmastopolitiikan tuomia haasteita tai muutoksia ei kuitenkaan ole otettu riittävästi huomioon energiahuoltovarmuuden tavoitteissa. Esimerkiksi tuontipolttoaineiden varmuusvarastojen riittäväksi suuruudeksi määritellään keskimäärin viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavat tuontipolttoainevarastot. Koska fossiilisten polttoaineiden käyttö laskee jatkuvasti, myös viiden kuukauden normaalikulutusta vastaavan varaston suuruus pienenee. Poikkeusoloissa tarve varastoiduille polttoaineille on kuitenkin suhteellisesti aiempaa suurempi. Viiden kuukauden käytölle mitoitetut varastot saattavatkin siis riittää vain huomattavasti lyhyemmäksi ajaksi. Sama pätee turpeen varmuusvarastointiin, jossa kuuden kuukauden normaalikäyttöä vastaavat varastot voivat osoittautua poikkeusoloissa riittämättömiksi.

Esitysluonnoksessa korostetaan, että kotimaisen sähköntuotannon riittävän omavaraisuuden turvaaminen on energiahuollon kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jotta riittävä omavaraisuus voidaan turvata, on ensin määriteltävä riittävän omavaraisuuden konkreettinen taso. Paikallisvoiman mielestä sopiva omavaraisuusaste voisi olla esimerkiksi 80 prosenttia tarvittavasta tehosta sähköntuotannossa.

Myös yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon (CHP) toimintaedellytysten kehittämiseen tarvitaan konkreettisia ehdotuksia ja toimenpiteitä. CHP-tuotannon säilyminen on turvattava tavalla tai toisella, sillä se on helppo ja tehokas tapa tuottaa sähköä ja kaukolämpöä erityisesti poikkeustilanteissa. Lisäksi riittävä energiapuun saatavuus on turvattava esimerkiksi metsähakkeen tukijärjestelmää jatkamalla.

Esitysluonnoksessa huomioidaan kattavasti finanssialan rahoitus- ja vakuutuspalvelujen tarjoaminen, maksuliikenteen turvaaminen ja päivittäistavarakaupan finanssitoiminnot. Vastaavasti olisi syytä huomioida energiakaupan finanssitoiminnot. Sähköntoimitusten varmistamiseksi on tarpeellista tunnistaa ja turvata etenkin vuorokausi- ja päivänsisäisten markkinoiden häiriöttömyys.