logo logo logo

lausunto 29.8.2019

Verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittaminen

Paikallisvoima ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto määräysluonnoksesta. 

Paikallisvoima pitää keskitetyn sijaintitietopisteen perustamista hyvänä ja kehittämisen arvoisena hankkeena. Palvelun käyttöönoton aikataulu on mielestämme kuitenkin liian kunnianhimoinen. Luotettavien sijaintitietojen kerääminen ja toimittaminen keskitettyyn sijaintitietopisteeseen edellyttää oikeanlaisia ohjelmistoja, tiedonsiirron rajapintoja, mittauslaitteita ja työmenetelmiä sekä ammattitaitoista henkilökuntaa. Etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä näin laajat muutokset ovat erittäin kuormittavia ja hitaita toteuttaa. Koska energia-alalla tapahtuu parhaillaan monia muita suuria uudistuksia (mm. datahubin käyttöönotto, varttitaseeseen siirtyminen), emme usko, että kaikilla toimijoilla on mahdollisuus toimittaa pyydetyt tiedot sijaintitietopisteeseen vuoden 2021 alkuun mennessä. 

Kuten määräysluonnoksessa todetaan, sijaintitietopalveluja tarjoavat tällä hetkellä monet kaupalliset toimijat. Keskitetyn sijaintitietopisteen valmistelussa on otettava huomioon, että sijaintitietopisteen luominen synnyttää käytännössä monopolin toimialalle. Valtion omistaman keskitetyn tietopisteen vaikutukset kaupallisten toimijoiden liiketoimintaan on pyrittävä rajaamaan mahdollisimman pieniksi. Kielteisten vaikutusten minimointiin on kiinnitettävä nykyistä paremmin huomiota jo valmisteluvaiheessa. 

Määräysluonnoksessa esitetyt koordinaattivaatimukset ovat erittäin tiukat. Vaatimusten täyttäminen edellyttää käytännössä sitä, että kaikki rakennettu infrastruktuuri mitataan tarkasti juuri ennen peittoa. Mielestämme +/- 20 sentin tarkkuus on riittävä mittauskriteeri. Se mahdollistaisi erilaiset mittaustavat, mutta tarjoaisi tarpeeksi tarkkaa sijaintitietoa kaivuuvahinkojen estämiseksi. Z-koordinaatin osalta mittausta kaikilla verkostoilla on harkittava uudelleen. 

Sijaintitiedot aiemmin rakennetuista verkoista ovat väistämättä epätarkkoja. Valmistelussa on pohdittava sitä, onko järkevää syöttää epätarkat ja luotettavat tiedot samaan järjestelmään, sillä tietojen epäyhdenmukaisuus saattaa horjuttaa koko sijaintitietopisteen luotettavuutta. Samasta syystä verkkojen sijainnin näyttöpalvelua tarvitaan myös jatkossa. On myös muistettava, että sijaintitietojen saatavuus ei tarkoita sitä, että niitä hyödynnetään ammattitaitoisesti kaivuussa. Määräysluonnoksen tavoitteisiin pääseminen vaatii sitä, että rakentajien kilpailutuksessa otetaan huomioon hinnan lisäksi myös osaaminen. 

Sijaintitietopisteen tietoturvallisuudesta on huolehdittava äärimmäisen tarkasti. Määräysluonnoksen toisessa pykälässä todetaan, että ”määräyksessä ei määrätä keskitetyn tietopisteen toiminnasta, kuten siitä, kuka voi kysyä tietoja, mitä tietoja kysyjälle luovutetaan tai tietopisteen tietoturvasta.” Tämä on mielestämme suuri puute. Sijaintitietopisteen käyttäjä tulisi kuvata jo määräysluonnoksessa, jotta tietosuojavaatimusten täyttymisestä voidaan varmistua. 

Ylipäätään toivomme määräysluonnokseen lisää tarkkuutta. Toisen pykälän soveltamisalan perusteluissa mainitaan, että ”verkkotoimijan on ilmoitettava suunnitellut rakennustyönsä ja fyysinen infrastruktuurinsa keskitettyyn tietopisteeseen, ellei verkkotoimija voi perustellusti sulkea pois mahdollisuutta yhteistoiminnasta toisen verkkotoimijan kanssa nyt tai tulevaisuudessa kyseisen rakennustyön tai fyysisen verkkoinfrastruktuurin osalta.” Esimerkkejä tällaisista tapauksista ei kappaleessa kuitenkaan esitetä, minkä takia se jää hyvin tulkinnanvaraiseksi.  

Yllä olevien puutteiden takia sijaintitietopisteen valmistelussa tarvitaan lisää aikaa ja vuoropuhelua eri tahojen kanssa. Huolellinen valmistelu takaa sujuvan siirtymän sijaintitietopisteen käyttöön ja mahdollistaa kulujen, teknisten ongelmien ja tietoturvariskien minimoimisen. Kannatamme Energiateollisuus ry:n ehdotusta M71-työryhmän työskentelyn uudelleenkäynnistämisestä valmistelun tueksi.