logo logo logo

lausunto 9.12.2021

Lausunto sähkömarkkinalain muutosehdotuksista

Työ- ja elinkeinoministeriölle

LAUSUNTO 8.12.2021

Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (VN 372/2021)

Paikallisvoima ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Sähkömarkkinalain muutosehdotuksista. Paikallisvoima kannattaa sähkömarkkinoiden sääntelyn kehittämistä vastaamaan paremmin sähkön tuotantorakenteen muutoksiin, vähähiilisyyskehitykseen sekä asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Joustavuuden lisääminen ja asiakkaiden oman tuotannon edistäminen sekä markkinatoimijoiden ja verkkoyhtiöiden roolien selkeyttäminen ovat tervetulleita uudistuksia.

Ehdotetut muutokset perustuvat pitkälti EU-lainsäädäntöön sekä lokakuussa 2018 mietintönsä antaneen Älyverkkotyöryhmän työhön. Laaja-alaisen Älyverkkotyöryhmän työskentely oli varsin perusteellista ja sen suosituksien taustaksi tehtiin lukuisia selvityksiä. Pidämme perusteluna, että lainsäädäntöehdotukset perustuvat tuolle työlle.

Itsenäinen aggregaattori ja sähköntoimitussopimuksen vaihtaminen

Pidämme perusteltuna esitettyä mallia, jossa aggregaattorin aktivoiman jouston aiheuttamat tasevirheet kompensoidaan tasevastaavalle. Malli on Älyverkkotyöryhmän ehdotuksen mukainen ja selvitysten mukaan tasapuolisin vaihtoehto eri markkinaosapuolien kannalta.

Kannatamme sähköntoimittajan vaihdon nopeuttamista. Nähdäksemme sähkömarkkinadirektiivin 12 artiklan asettama 24 tunnin aikaraja koskee kuitenkin vain sähkön toimittajan vaihdon teknistä suorittamista, ei koko vaihtoprosessia alusta loppuun. Pidämme käytännössä mahdottomana nykyisen 14 vuorokauden aikarajan lyhentämistä yhteen vuorokauteen. Esitämme tätä täsmennettäväksi niin, että 24 aikaraja koskeen nimenomaan toimittajan vaihdon teknistä toteutusta.

Verkkoyhtiöiden rooli sähkövarastoissa ja sähköajoneuvojen latauksessa

Pidämme tervetulleena ja perusteltuna sitä, että direktiivin mahdollistama poikkeus hyödynnetään niin, että verkkoyhtiöt voivat omistaa ja operoida sähkövarastoja suoraan silloin, kun ne ovat kiinteitä verkkokomponentteja, tai kun tämä tapahtuu Energiaviraston poikkeusluvalla toimitusvarmuustarkoituksiin. Hyvä lähtökohta on kuitenkin, että verkkoyhtiöt hankkivat tarvitsevansa varastopalvelut markkinoilta.

Sen sijaan pidämme valitettavana, että sähköautojen latauspisteiden osalta direktiivin mahdollistamia poikkeuksia ei esitetä hyödynnettävän. Sähkömarkkinadirektiivin artikla 33 kohdan 3 mukaan jäsenmaa voi sallia sähköajoneuvojen latausasemien omistuksen ja operoinnin verkkoyhtiöille, mikäli tarjontaa näille ei markkinaselvitysten perusteella markkinaehtoisesti synny. Liikenteen sähköistyminen nopealla aikataululla on tärkeää Suomen päästötavoitteiden saavuttamisen kannalta. Vaikka verkkoyhtiöiden ei ole nykyisin sallittua omistaa sähköajoneuvojen latauspisteitä, eikä esitys näin olennaisesti muuttaisi nykytilaa, tulisi asiaa arvioida liikenteen kunnianhimoisten sähköistymistavoitteiden valossa. Esityksen perusteluissa ei ole nähdäksemme riittävästä pohdittu niitä haasteita, joita latausinfran markkinaehtoinen rakentuminen harvaan asutuilla alueilla voi kohdata. Mielestämme olisi perusteltua selvittää asiaa tarkemmin ja harkita esimerkiksi sitä, että jakeluverkkoyhtiöille sallittaisiin toimia poikkeustilanteissa latausjärjestelmän tilaajana valvontamallin puitteissa, jotta sähköliikenteen latausinfran koko maan kattava rakentumien varmistettaisiin. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi julkista tukea harkita erityistilanteissa niille alueille, joille latausinfra ei markkinaehtoisesti synny.

Jakeluverkon haltijan velvoite hankkia joustopalveluita

Pidämme kannatettavana joustojen lisäämistä ja nykyistä laajempaa hyödyntämistä jakeluverkoissa. Energiateollisuus ry:n tavoin ymmärrämme, että tämä on jakeluverkonhaltijoille mahdollista sopimalla joustoista sekä markkinatoimijoiden että suoraan asiakkaiden kanssa.

Laskutus

Yhdymme Energiateollisuus ry:n huoleen laskulle lisättävän informaation määrän jatkuvasta kasvusta. Tämä ei ole asiakasystävällisyyttä edistävää. Esimerkiksi sopimusvertailun mahdollistavien tietojen vaatimisen mielekkyyttä laskulla tulisi mielestämme vielä pohtia.

Pidämme perusteltuna ennakkolaskutuksen kieltämistä kuluttajansuojan parantamiseksi, huomioiden kuitenkin sen Energiateollisuus ry:n esiin tuoman seikan, että määritellyissä tilanteissa vakuuden edellyttämisen asiakkaalta tulee kuitenkin olla mahdollista.

Pidämme tärkeänä, että asiakkaita kannustetaan sähköiseen laskutukseen. Tämän vuoksi olisi tärkeää viitata lain esitöissä siihen, että riippumatta asiakkaan oikeudesta saada laskunsa maksutta, voidaan sähköisen laskutussopimuksen perusteella asiakkaalle antaa alennusta tämän perusmaksuista. Tämä alalle tärkeä seikka on vallitsevan oikeuskäytännön mukainen (MAO 261/19).

Toimitusvelvollisuus

Pidämme hyvänä toimitusvelvollisuustuotteiden sääntelyä niin, että niissä ei saa olla kohtuuttomia tai syrjiviä ehtoja, sekä niin, että muuttuvahintaisia spot-sopimuksia voisi jatkossa tarjota myös toimitusvelvollisuustuotteena. Ymmärrämme pykälän 67 tekstin niin, että tällaiset muuttuvahintaiset tuotteet eivät olisi ainoita toimitusvelvollisuustuotteita, vaan niiden tarjonta mahdollistettaisiin nykyisten toimitusvelvollisuustuotteiden lisäksi. Kannatamme ET:n ehdotusta käyttää termiä ”markkinapohjaisin” hinnoin tässä yhteydessä. Emme pidä tarkoituksenmukaisena säätää dynaamisten sopimusten tarjoamista pakolliseksi kaikille, kaikkein pienimillekin yhtiölle, koska niiden tarjoaminen hyvin pienelle toimitusvelvollisuusasiakkaiden joukolle voi koitua suhteettoman raskaaksi.

Hintavertailuväline ja energiamarkkinariitalautakunta

Kannatamme lakiesityksiä sähköntoimitussopimusten hintavertailuvälineestä sekä energiamarkkinariitalautakunnasta.

Kunnioittavasti,
Paikallisvoima ry
Toivo Hurme
Toiminnanjohtaja