logo logo logo

Metsä Board aikoo ostaa pienen biovoimalan osakkeet Pohjolan Voimalta

27.9.2021

Metsä Board aikoo ostaa Pohjolan Voimalta sen omistamat Hämeenkyrön Voiman osakkeet yhtenäistääkseen Kyröskosken tehdasalueen paikallista toimintaansa. Järjestelyn olisi määrä toteutua vuoden 2021 lopussa tai vuoden 2022 alussa. Hämeenkyrön Voimalla on biovoimalaitos, joka sijaitsee Hämeenkyrön Kyröskoskella Metsä Board Kyron kartonkitehtaan vieressä. Kauppa on ehdollinen mm. Pohjolan Voiman ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksille. Järjestelyn jälkeen Metsä Boardin omistusosuus Hämeenkyrön Voima Oy:stä on 84 prosenttia ja Leppäkosken Sähkö Oy:n omistaman DL Power Oy:n omistusosuus 16 prosenttia.

Kauppalehti

Vatajankoski ajaa alas vanhentuneen vesivoimalansa – Karvianjoen raakut ja taimenet hyötyvät

28.9.2021

Vatajankosken Sähkön ja Ely-keskuksen tiedotteen mukaan Kankaanpäässä suunnitellaan Vatajankosken voimalaitoksen toiminnan lopettamista ja voimalapadon osittaista purkamista. Tämä auttaisi elvyttämään Karvianjoen taimenta ja raakkua. Vatajankoski Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi kertoo, että vanhentunut voimalaitostekniikka vaatisi nopeita investointeja, joten vesivoimantuotannon alasajo on katsottu tällä hetkellä kannattavimmaksi vaihtoehdoksi. Myös vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävä maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma on toiminut kannustimena.

YLE Uutiset

Haapavedelle ajetaan 25 miljoonan euron tiekunnostushanketta

28.9.2021

Kanteleen Voima ja Haapaveden kaupunki taustoittivat maanantaina 27.9. Oulun vaalipiirin kansanedustajille järjestetyssä etätapaamisessa esitystä yhteensä 25 miljoonan euron tiekunnostuspaketista. Kanteleen Voiman toimitusjohtaja Matti Asikaisen mukaan Haapaveden tieverkko ei tule kestämään NordFuel-hankkeen aiheuttamaa raskaan liikenteen kasvua. Myös Puhurin ja kilpailijoiden tuulivoimahankkeet aiheuttavat paljon kertaluonteisia raskaan liikenteen erikoiskuljetuksia. Asikainen ja Puhurin toimitusjohtaja Antti Vilkuna muistuttivat, että tiestön hyvä kunto on edellytys myös muiden Haapavedellä toimivien suurten teollisuusyritysten toiminnalle.

Haapavesi (E-edition, PDF)

Eurajoen Romu Oy osti osake-enemmistön Suomen Akkukeräys Oy:stä

28.9.2021

Eurajoki Groupiin kuuluva Eurajoen Romu Oy on ostanut enemmistöosuuden Suomen Akkukeräys Oy:stä. Suomen Akkukeräys Oy on Suomen johtava akkujen kierrättäjä, jonka muut uudet omistajat ovat autojen katalysaattorien kierrätykseen erikoistunut Suomen Katalysaattorikierrätys Oy sekä akkujen keräykseen ja -kierrätykseen erikoistunut Oulun seudulla toimiva Mäki-Tammela Oy. Raumalla sijaitsevalla akkujen kierrätyslaitoksella pystytään erottelemaan eri muovilaadut omiksi kierrätettäviksi jakeikseen ja metalli uudelleen sulatettavaksi.

Länsi-Suomi | Satakunnan Kansa

Pohjolan Voiman hallitus ehdottaa osakepääoman alentamista

27.9.2021

Pohjolan Voiman hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman alentamista 359 249,42 eurolla yhtiön G10-osakesarjan osakkeiden hankkimiseksi Metsä Boardilta. Osakkeet mitätöitäisiin sen jälkeen, kun ne ovat tulleet Pohjolan Voiman haltuun. Hallituksen ehdotuksen mukaan Pohjolan Voima hankkii muuten kuin sen osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön kaikki G10-osakesarjan osakkeet nykyiseltä omistajalta Metsä Boardilta. Hankittavia osakkeita on yhteensä 213 600 kappaletta. Suunnattu hankinta liittyy Pohjolan Voiman omistamien Hämeenkyrön Voiman osakkeiden myyntiin Metsä Boardille. Hallituksen ehdotuksen täytäntöönpano edellyttää, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy myös hallituksen ehdotuksen koskien Hämeenkyrön Voiman osakkeiden myyntiä.

Press Release Pohjolan Voima

Rauma vuokraa aurinkovoimalalle yli 40 hehtaaria Lakarista

28.9.2021

Rauman kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkiin rakennettavan teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitoksen maanvuokrasopimuksen. Kaupunki vuokraa saksalaisen CPC Germania -konsernin Suomen-yhtiölle CPC Finlandille aurinkovoimalaa varten neljä aluetta, joiden yhteispinta-ala on 41,6 hehtaaria. Lakarin yritysalueen kaakkoispuolelle on suunniteltu ja kaavoitettu aurinkovoimalaa vuodesta 2016 lähtien.

Satakunnan Kansa

Maalahteen kaavaillun tuulivoimapuiston käsittely palautuu kunnanhallitukselle

28.9.2021

Maalahden Juthskogiin suunniteltu tuulipuistohanke palautuu valtuustosta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Syynä palautumiseen on esteellisyyden takia virheellisesti tehty päätös kaavoituksen käynnistämisestä. Uudelleenkäsittelystä on ilmoitettava myös Vaasan hallinto-oikeudelle. Esteellisyyden taustalla on suorat ja epäsuorat maanomistussuhteet. Maalahteen on suunniteltu 14:n tuulivoimalan tuulipuistoa. Alun perin voimaloita oli suunnitteilla 22, mutta suunnitelma on pienentynyt vaiheittain.

YLE Uutiset

Solarwind Finland suunnittelee kuutta tuulivoimalaa Sonkajärvelle

28.9.2021

Solarwind Finland selvittää tuulivoimaloiden rakentamista Sonkajärven pohjoisosaan Likapyöreen alueelle. Tuulipuistoon on suunnitteilla enintään 6 tuulivoimalaa, joiden korkeus maanpinnasta olisi noin 250 metriä. Yhden voimalan teho olisi enintään 6,6 MW, jolloin tuulipuiston kokonaisteho olisi lähes 40 MW. Solarwind Finland on pyytänyt ELY-keskukselta päätöstä ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamistarpeesta hankkeessa. Sonkajärven kunnanhallituksen mukaan selvitys on tarpeen, ottaen huomioon lähialueelle suunnitellut muut tuulivoimapuistot sekä Järvenpään pohjavedenottamon läheisyys.

YLE Uutiset

Sitra: Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii tuntuvasti lisää puhdasta sähköä

28.9.2021

Sitran julkaiseman selvityksen mukaan Suomen ilmastotavoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti vaatii fossiilisten polttoaineiden korvaamista puhtaasti tuotetulla sähköllä teollisuudessa, liikenteessä ja lämmityksessä. Selvityksessä arvioidaan, että Suomen on hallituksen tavoitteen mukaisesti mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035 ja tämän jälkeen hiilinegatiivisuus. Mallinnustyötä vetänyt projektipäällikkö Gerald Aue Compass Lexeconista kertoo, että muutos voidaan toteuttaa näköpiirissä olevalla teknologialla ilman ylioptimistisia odotuksia energiatehokkuuden parantamisesta ja ilman puun tai muun biomassan käytön pysyvää nostamista. Selvityksen mukaan Suomen talouden laaja sähköistäminen nostaisi sähkön tarvetta nykyisestä yli viidenneksen vuoteen 2035 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä vuotuinen sähkönkulutus tuplaantuisi nykytasoltaan lähes 170 terawattituntiin. Suomen sähköntuotantokapasiteetin tulisi vuoteen 2050 mennessä yli kolminkertaistua nykyisestä noin 20 GW:sta yli 70 GW:iin. Pääosa uudesta tuotannosta olisi mallinnetuissa skenaarioissa maatuulivoimaa, jonka osuus Suomen sähköntuotannosta nousisi noin 10 %:sta yli 70 %:iin vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoimatuotanto tarvitsee tuekseen kulutusjoustoa, energiavarastoja, muuta joustavaa sähköntuotantoa sekä hyvät siirtoyhteydet. Selvityksessä todetaan, että Suomi tarvitsee tuntuvia investointeja myös vetyteollisuuteen. Suomen olisi myös varmistettava, että teollisuuden toimintaympäristö on vakaa ja päättäjillä on selvä näkymä tulevaan.

Press Release Sitra

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Kankaanpään Honkajoelle

25.9.2021

Kankaanpään pohjoisosaan Honkajoelle on suunnitteilla uusi tuulipuisto. Pohjan Voima suunnittelee alueelle enintään 14:ää tuulivoimalaa, joiden nimellisteho olisi noin 80-140 MW ja korkeus 300 metriä. Voimaloiden sähköntuotanto on suunnitelmien mukaan 250-350 GWh vuodessa. Honkajoen Haukkasalo on maakuntakaavassa merkitty tuulivoima-alueeksi. Pohjan Voima julkistaa hankkeen 28.9.2021 ja järjestää samalla alueen asukkaille keskustelutilaisuuden verkon välityksellä.

Satakunnan Kansa

VSV hankkii savukaasupesurin Uudenkaupungin biopolttoainelaitokselle

27.9.2021

VSV Energia kertoo hankkivansa savukaasupesurin, joka auttaa yhtiötä ottamaan talteen lämpöä Uudenkaupungin biopolttoainelaitoksen savukaasuista. Savukaasupesurin avulla talteen otettava lämpö ohjataan kaukolämpöverkkoon. Yhtiön mukaan laitoksella saadaan lämpöä jopa 800 omakotitalon lämmittämiseen. Pesurin toimitussopimus tehtiin VSV-Energian ja Condens Heat Recoveryn välillä syyskuussa 2021, ja laitoksen on määrä käynnistyä syksyllä 2022. Investoinnin arvo on lähes 3 milj. euroa. VSV Energian mukaan investointi vie yhtiön lämmön hankinnan entistä lähemmäs 100 %:n uusiutuvuuden tavoitetta.

Länsi-Suomi

Venäjä on tärkeä osa Idän Metsäkoneen liiketoimintaa ja kasvua

28.9.2021

Ilomantsilainen Idän Metsäkone Oy tekee metsäkoneurakointia, sahausta, haketusta ja turpeen tuotantoa. Se myös tuottaa ja toimittaa biopolttoaineita. Elokuussa 2020 päättyneen tilikauden liikevaihto oli 12,6 milj. euroa ja nettotulos 1 milj. euroa. Yrityksellä on Joensuussa tuotantotilat, jotka toimivat sahatavaran höyläys-, kuivaus- ja varastointipaikkana. Toimitusjohtaja ja omistaja Tapio Lauronen kertoo, että Venäjä on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa ja sen kasvua. Hän aloitti sahaustoiminnan Venäjällä vuonna 2008. Yritys hakkaa vuosittain puuta noin 350 000 kuutiota, mistä omia hakkuita on noin 120 000 kuutiota. Kaikista hakkuista 98 % tehdään Venäjällä, jossa on kolme tytäryhtiötä ja kaikkiaan noin sata työntekijää. Lauronen ei usko, että suomalaistoimijoiden määrä kasvaa Venäjällä, mutta venäläiset pk-yritykset valtaavat alaa hakkuu- ja hakepuolella.

Kauppalehti (E-edition PDF)

Naantalin voimalaitoksen alueelle suunnitteilla vihreän vedyn tuotantolaitos

28.9.2021

Elomaticin perustama Green H2UB -kehitysyhtiö ja Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) ovat solmineet aiesopimuksen, jonka mukaan osapuolet selvittävät vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamista TSE:n voimalaitoksen alueelle Naantaliin. Laitoksella on tarkoitus tuottaa vetyä vihreällä sähköllä elektrolyysin avulla meriliikenteen ja raskaan liikenteen polttoaineeksi. Sivutuotteena syntyvä hukkalämpö hyödynnettäisiin kaukolämpönä. Hanke voisi tämänhetkisen arvion mukaan toteutua aikaisintaan vuonna 2023. Hanke on osa kehitysyhtiö Green Industry Parkin toimia, joilla kehitetään Naantalin ja Raision entistä jalostamoaluetta bio- ja kiertotalousteollisuuden keskittymäksi.

Press Release Elomatic

Metsä Board aikoo ostaa Pohjolan Voimalta kaikki Hämeenkyrön Voima osakkeet

27.9.2021

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board suunnittelee ostavansa Pohjolan Voima Oyj:ltä kaikki sen omistamat Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeet. Se yhtenäistää näin paikallista toimintaansa Kyröskosken tehdasalueella. Kauppa on ehdollinen mm. Pohjolan Voima Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksille lunastaa Pohjolan Voima Oyj:n G10-osakesarja Metsä Boardilta ja myydä omistamansa Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeet Metsä Boardille. Järjestelyn arvioitu toteutus olisi vuoden 2021 lopussa tai vuoden 2022 alussa. Järjestelyn jälkeen Metsä Board omistaa Hämeenkyrön Voima Oy:stä 84 % ja Leppäkosken Sähkö Oy:n omistama DL Power Oy 16 %. Järjestelyllä ei ole merkittävää vaikutusta Metsä Boardin taloudellisiin tunnuslukuihin.

Press Release Metsä Board

Puuta kuljetetaan vielä kauan dieselillä

27.9.2021

SKAL ry:n puheenjohtaja Jani Ylälehto ennakoi, että raskas liikenne on noin 95-prosenttisesti dieselkäyttöistä vielä vuonna 2045. Uusiutuva diesel sopii Ylälehdon mukaan hyvin nykytekniikalle. Sähkö ei käy raskaaseen liikenteeseen, ja kaasunkin kanssa on niin ja näin. Puutavara-autoilijoiden täytyy kuitenkin jo miettiä tulevaisuuden fossiilitonta käyttövoimaratkaisua. Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtajan Juha Mäntylän mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön tulee rajoituksia seuraavien kymmenen vuoden aikana, ja siihen tulee varautua. Metsä Groupilla on tiukat tavoitteet tehtailleen fossiilisista polttoaineista luopumisesta, mutta tavoitteet eivät koske vielä kuljetuksia. Mäntylän mukaan silläkin puolella yritetään päästä eteenpäin. Ylälehto katsoo, että digitalisaatiolla ja tiestöä parantamalla voidaan saada aikaan koko yhteiskuntaa hyödyttäviä säästöjä. Metsätehon tutkimuksen mukaan huono tie lisää kuljetuskapasiteetin tarvetta 25 %. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n 50-vuotisjuhlaseminaarissa on myös ihmetelty suuryritysten kuten Stora Enson halua pidentää maksuaikojaan pienyrityksille. Stora Enso on päättänyt sopia kaikkien yrittäjien kanssa, että maksuaika on 60 päivää.

Maaseudun Tulevaisuus

Krista Mikkonen: ja muulle ympäristölle, elinkeinoille, infra­struktuurille ja yhteiskunnan tärkeille toiminnoille

23.9.2021

ksesta aiheutuu muun muassa ihmisten turval­lisuudelle, terveydelle ja elinoloille, luonnolle ja muulle ympäristölle, elinkeinoille, infra­struktuurille ja yhteiskunnan tärkeille toiminnoille. Uutta sopeutumissuunnitelmaa laaditaan parhaillaan ja se valmistuu ensi vuoden aikana...

Facebook (in Finnish)

Suomen Biokierto ja Biokaasu ry: Ruotsissa ollaan lisäämässä biokaasun tuotannon investointitukea 500 MSEK vuoteen 2022 mennessä ja 700

24.9.2021

s #biokaasu #budjettiriihi https://t.co/eyrhmZLlgG...

Twitter (in Finnish)

Suomen Yrittäjät: Talouden, sosiaalinen ja ekologinen näkökulma - Energian käytön tehokkuus - Ei päälle liimattua, vaan

25.9.2021

n käytön tehokkuus - Ei päälle liimattua, vaan Aamun avaus on yritysten vastuullisuudesta. Vinkkeinä vastuullisuusneuvoja; - vastuullisuus on arvo ja osa strategiaa. Talouden, sosiaalinen ja ekologinen näkökulma - Energian käytön tehokkuus - Ei päälle liimattua, vaan keskeinen osa yrityksen toimintaa #vyp2021 #yrittäjäpäivät

Twitter (in Finnish)

Ville Niinistö: Energia- ja resurssitehokkuus sekä kiertotalous ehtoina, muuten pallo ei riitä. https://t.co/K38pzvbdNp

26.9.2021

- ja resurssitehokkuus sekä kiertotalous ehtoina, muuten pallo ei riitä...

Twitter (in Finnish)

Marinin hallituksen arvosana laski hyvästä tyydyttävään

24.9.2021

an seurantaryhmän. Miinusta hallitus sen sijaan saa ilmastopoliittisen kokonaiskuvan puutteesta. Riihessä tehtiin paljon päätöksiä, mutta ne ovat monimutkainen kokonaisuus ja ehkä turhan irrallaan muista politiikan sektoreista...

SOSTE - Suomen sosiaali ja terveys ry (Blog)

Länsimaiden sitoutuminen kestävään kehitykseen tuo mukanaan tuhansien miljardien eurojen uudet sijoitusmarkkinat – samalla osa vanhoista toimialoista kuihtuu alta pois

24.9.2021

an perustuvat investoinnit menettävät kasvavien kestävyysvaatimusten johdosta arvoaan, maailmassa avautuu valtavasti uusia sijoitusmahdollisuuksia kestävän kehityksen hankkeisiin. Erityisen näkyvää muutos on nyt energia- ja autoteollisuudessa. Ne sijoittajat, jotka nyt kärsivät tappioita koska eivät uskoneet kestävän kehityksen vaatimusten nousuun, voivat hakea lähintä syyllistä peilistä...

MustRead (Blog)