logo logo logo

lausunto 24.5.2019

Datahubin hinnoittelun kohtuullisuuden valvonta

Paikallisvoima ry kiittää mahdollisuudesta lausua Datahubin hinnoittelun kohtuullisuuden valvonnan suuntaviivoista. Datahubin valmistelutyö on sujunut hyvässä yhteistyössä niin ministeriön, Energiaviraston, Fingridin kuin alan yhtiöiden kanssa, ja toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan edelleen. Pidämme valvontamenetelmiä koskevaa ehdotusta yleisesti ottaen hyvin valmisteltuna. Esitämme siitä seuraavat, lähinnä tiettyjä yksityiskohtia koskevat huomiot ja kysymykset. 

Kohta 1. Valvontajaksot 

Suuntaviivoissa esitetään tarkat päivämäärät aikajaksojen alkamiselle ja päättymiselle. Koska Datahubin käyttöönotosta 1.4.2021 ei ole vielä täyttä varmuutta, kysymme, tulisiko Datahubin aloituksen mahdollinen viivästyminen huomioida valvontajaksojen aikataulussa. 

Kohta 3. Palveluun sidotun pääoman arvostusperiaatteet 

Pidämme tärkeänä valittua lähestymistapaa, joka korostaa Datahubin liiketoiminnan hinnoittelun vakautta. Hinnoittelun vakaus on tärkeää sekä alan nykyisille että tuleville toimijoille. Kannatamme ehdotettua kymmenen vuoden teknistä käyttöikää kokonaishankintamenolle. Ymmärrämme, että suuntaviivoissa näihin pitkäaikaisiin investointeihin lukeutuvat projektitoimituksen lisäksi myös lisenssit, jotka takaavat järjestelmän pitkäaikaisen käyttöoikeuden. 

Kohta 4. Kohtuullinen tuotto ja tuottoaste 

Kannatamme WACC-mallin käyttöä. Kuten suuntaviivaehdotuksessa todetaan, mallin parametrit Datahubin toiminnan riskitason ja pääomarakenteen osalta tulisi kuitenkin määrittää erikseen. Katsomme, että parametrit ovat kanta- tai jakeluverkkotoiminnasta poikkeavia. Parametrien tulisi heijastaa Datahubin toiminnan riskejä ja toimintaympäristön vaikutuksia tuottoasteeseen realistisemmin, kuin kantaverkkoon sijoitettuun pääomaan vertaaminen tekisi. Koska kyseessä on monopolitoiminta koko valtakunnan tasolla, ei Datahub parametrien mukainen WACC voi nähdäksemme olla enempää kuin kantaverkkoyhtiön WACC. 

Kohta 6. Tuloslaskelman oikaisu 

Datahubin toiminnan operatiivista kustannuksista merkittävä osa tulee alkuvaiheessa järjestelmän käyttö- ja ylläpitokustannuksista. Mielestämme lisenssimaksut ovat pysyväisluonteisia investointeja, eivätkä kuulu operatiivisiin kuluihin. Kannatamme sellaisten valvontamenetelmien kehittämistä, joilla voidaan rajoittaa operatiivisten kustannusten kasvua. Kustannusten ”tehokas taso” voi aloitusvaiheessa olla haastava määrittää, ja toiminnan tehokkuutta on seurattava aktiivisesti alusta alkaen. 

Kohta 6.3. Kehittämiskannustin 

Datahubilla on lakisääteinen velvollisuus toteuttaa sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämistä yhdessä toimialan kanssa. Toimiala on keskeinen sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon käyttäjä ja kehittämisen kumppani. Emme katso lainmukaisen tehtävän täyttämisen olevan peruste kehittämiskannustimen asettamiselle. Mielestämme lakisääteisen tehtävän suorittamisesta kerätty sallittu tuotto on riittävä korvaus. Emme myöskään katso aiheelliseksi mainita suuntaviivoissa yksittäisiä kohteita kehittämisen tavoitteiksi, koska kohteet voivat muuttua ja toimiala osallistuu niiden määrittelyyn myös tulevaisuudessa. 

Kohta 6.5. Ali- ja ylijäämän tasoittaminen 

Jakeluverkkoyhtiöiden osalta Energiateollisuus ry on tehnyt aloitteen alijäämien kompensoinnin mahdollistamiseksi kahden alijäämää seuraavan valvontajakson aikana. Energiavirasto antoi yhdelle jakeluverkonhaltijalle juuri päätöksen edellämainitun jaksotuksen mahdollistamiseksi. Mielestämme vastaavan alijäämien käsittelyn mahdollistamista tulisi harkita myös Datahub Oy:lle. Ylijäämät tulee tasoittaa välittömästi seuraavalla valvontajaksolla, ja ylijäämän takaisinmaksussa tulee huomioida, kuinka pitkän ajan kuluessa ja kuinka paljon kokonaisuudesta euroissa hyvitettävät toimijat ovat etukäteen maksaneet. Läpinäkyvyyttä tulee noudattaa myös ali- ja ylijäämien tasoituksessa.