logo logo logo

lausunto 9.9.2021

Lausunto Datahub-järjestelmän käyttöönoton toimenpiteistä

Paikallisvoima ry:n lausunto hallituksen esitysestä 116/2021 laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

Paikallisvoima kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoasiasta. Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelu (Datahub) on sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon massiivinen uudistushanke, jolla on vaikutusta kaikkiin Suomen sähkömarkkinaosapuoliin sekä kaikkiin sähkönkäyttäjiin.

Yleistä: Datahubin kustannukset karanneet käsistä

Sähkömarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtoon siirtyminen tulee yhdenmukaistamaan ja toivottavasti sujuvoittamaan sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoa, mikä on myönteinen asia. Toinen hankkeen alkuperäisistä keskeisistä tavoitteista – kustannusten säästäminen – ei sen sijaan tule toteutumaan. Päinvastoin Datahub tuo suuret lisäkustannukset kaikille sähkömarkkinatoimijoille, ja nämä kustannukset koituvat edelleen sähkönkäyttäjien maksettavaksi. Kuten hallituksen esityksessä todetaan, arvio hankkeen investointikustannuksista pelkästään kantaverkonhaltijan osalta on noussut 36 miljoonasta eurosta 61 miljoonaan euroon. Tässä summassa ei ole lainkaan mukana niitä monta kertaluokkaa suurempia kustannuksia, jotka ovat koituneet kaikille sähkömarkkinayhtiölle, jotka ovat joutuneet uudistamaan mittaus- ja asiakastietojärjestelmänsä vastaamaan Datahubin vaatimuksia. Nämä kustannukset tulevat siirtymään asiakkaiden sähkölaskuihin. Mitä laajempi Datahub-järjestelmästä jatkossa tulee, sitä kalliimmaksi sen kustannukset nousevat. Tämän vuoksi järjestelmän jatkokehityksessä on syytä käyttää kriittistä harkintaa ja toteuttaa vain sellaisia välttämättömiä jatkokehitystoimenpiteitä, joita markkinaosapuolet laajasti pitävät välttämättöminä, jotta voidaan hillitä asiakkaiden sähkölaskujen korotuspainetta.

Datahub-järjestelmän käyttöönotto

HE 116/2021 Datahub-järjestelmän käyttöönoton toimenpiteistä on mielestämme hyvin valmisteltu ja Paikallisvoima ry voi sitä sinänsä kannattaa, vaikka kannammekin huolta hankeen kustannuksista.

On tärkeää, että kaikki sähkömarkkinatoimijat siirtyvät uuteen järjestelmään samaan aikaan, vaikka tämä tarkoittaisikin viivästystä käyttöönottoon. Pidämme hyvänä hallituksen esitykseen sisältyvää mahdollisuutta siirtää käyttöönottoa enintään vuodella eteenpäin valtioneuvoston asetuksella.

Pidämme tärkeänä myös laissa eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä §4 sisältyvää mahdollisuutta vähittäismyyjille yhdistää vähittäismyyntiliiketoimintansa käyttöönottosuunnitelman puitteissa toimien sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottojakson kuluessa.

pdf

Toivo Hurme

Toiminnanjohtaja
Paikallisvoima Ry