logo logo logo

lausunto 25.5.2021

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi energian alkuperätakuista

Paikallisvoima kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi energian alkuperätakuista.

Yleistä

Paikallisvoima pitää hyvänä, että EU ja Suomi pyrkivät laajentamaan alkuperäjärjestelmää sähkön lisäksi laajemmalle joukolle energiamuotoja. Esitetty järjestelmän laajuus on Paikallisvoiman mielestä kannatettava, mutta kaukolämmön osalta emme kannatta velvoittavaa järjestelmää.

Nähdäksemme on tärkeää, että loppukäyttäjälle kerrotaan läpinäkyvästi ja selkeästi myös markkinointivaiheessa alkuperätakuiden käyttämisestä sekä menettelyistä takuiden varmentamisen yhteydessä. Siksi esityksen kirjaus, jonka mukaan alkuperätakuu peruutetaan myynnin, ei markkinoinnin yhteydessä, on kannatettava.

Sähkö

Mielestämme on hyvä, että hallituksen esitys laajentaa järjestelmän koskemaan myös tiettyä ei- uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön myyntiä, jossa sähkön alkuperä on tuotteistettu. Ilman tätä uusiutuvista energianlähteistä tuotetulle sähkölle kohdistuisi muita suurempi todistustaakka ja siten myös suuremmat kustannukset, mikä heikentäisi uusiutuvien kilpailukykyä.

Hallituksen esittämä jäännösjakauman esittäminen sekä alkuperätakuiden peruuttaminen kerran vuodessa laskun liitteenä sekä sähköisissä tiedotuskanavissa on mielestämme riittävän läpinäkyvää ja informatiivista. Tuotekohtaisten jäännösjakaumien sekä alkuperätakuiden pääasiallisen tiedotuskanavan tulisi olla myyjän internet-sivut tai muu sähköinen tiedotuskanava laskujen sijaan. Laskujen merkitys tiedon välittämisessä on vähentynyt, kun esimerkiksi sähköinen laskutus on yleistynyt voimakkaasti.

Kannatamme esitettyä poikkeamaa varmennusvelvollisuudesta sähkönkäyttäjälle, joka tuottaa omaan käyttöönsä sähköä uusiutuvilla energialähteillä nimellisteholtaan alle yhden megavolttiampeerin sähköntuotantolaitteistossa.

Kaasu

Kannatamme hallituksen esityksen kaasuun liittyviä kirjauksia. Myöhemmin säädettävässä valtioneuvoston asetuksessa ja muissa säädöksissä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, ettei tulevaisuudessa synny kaksinkertaista laskentaa alkuperätakuille.

Kaukolämpö

Kaukolämmön alkuperä on sähköön verrattuna huomattavasti helpommin asiakkaan todennettavissa kaukolämpöverkkokohtaisesti. Koska velvoittava järjestelmä tuottaa toimijoille kiinteitä kustannuksia, jotka loppukädessä asiakkaat maksavat, pitäisimme parempana alkuperätakuun laajentamista kaukolämmitykseen ja -jäähdytykseen vapaaehtoisuuden pohjalta.

Hallituksen esityksen 10 §:n neljän prosentin yläraja fossiilisten polttoaineiden käytölle huomioi hyvin erilaisten häiriö- ja käynnistystilanteiden poikkeukselliset tarpeet vähäisille määrille fossiilisia polttoaineita myös uusiutuvassa tuotannossa. Esimerkiksi geolämpö tai maalämpö tarvitsevat rinnalleen varajärjestelmän. Vastaavasti biohakkeen polttolaitoksien käynnistyksen ja huoltojen yhteydessä käynnistyspolttoaineena käytetään öljyä tai kaasua.

Kunnioittavasti
Toivo Hurme, toiminnanjohtaja
Paikallisvoima ry

pdf