logo logo logo

lausunto 13.12.2019

Passiivisen infrastruktuurin saatavuutta koskevat selvitykset

Avoin vastauskenttä

Lausumme ”Passiivisen infran nykytilanne 20 suurimmassa kaupungissa” -selvitykseen. Yleisellä tasolla voidaan todeta selvityksen olevan aiheellinen, mutta liian suppea rajautuessaan koskettamaan 20:ta suurinta kaupunkia. Hyvin suuri osa Suomen haja-asutusalueen infran rakenteista jää selvityksen ulkopuolelle. Tämä tulee ottaa huomioon johtopäätöksissä sekä jatkotyössä. 

Nykytilan ongelmat: Onko selvityksissä mielestänne tunnistettu oikeat haasteet nykytilanteessa? Onko tiedossanne sellaisia ongelmia, jotka tulisi näiden lisäksi huomioida?

Selvityksestä ilmenee selkeästi, kuinka vähän passiivista infrastuktuuria yleisellä tasolla on. Lisäksi selvityksessä nousee esiin digitaalisen paikkatiedon puutteellisuus, kun vastaajien mukaan sijaintitiedoista lähes puolet ei ole digitaalisessa muodossa. Selvityksessä mainitaan lisäksi, kuinka käytetyt koordinaatistot ovat hyvin monenlaisia tai tietoa ei ole vastaajilla edes ollut. Selvityksessä todetaan paikkatietojen olevan paperikartoilla sekä digitaalisessa muodossa, mutta varsinainen digitalisointi on alkanut vasta 2000-luvulla. Esiin nousee kysymys, missä muodossa tai minkälaisella paikkatiedon laadulla tätä vanhemmat tiedot ovat? Selvitys ei ota tähän kantaa. Kuitenkin esimerkiksi energiaverkkoja on rakennettu vuosikymmeniä aikaisemminkin.

Ratkaisut passiivisen infran hyödyntämisen edistämiseksi: Millä toimenpiteillä olemassa olevaa passiivisesta infraa voitaisiin nykyistä tehokkaammin hyödyntää? Millä toimenpiteillä hyödyntämiseen liittyviä haasteita voitaisiin vähentää?

Selvitys nostaa hyvin esiin ongelmat passiivisen infrastruktuurin vuokraamisessa ja yhteiskäytössä. Pidämme tärkeimpänä johtopäätöksenä viimeisenä mainittua havaintoa: ”Keskeinen asia passiivi-infran rakentamisen edistämiselle on jo rakennetun passiivi-infran laajempi hyödyntäminen. Tämä edellyttää myös esteiden selvittämistä tarkemmin.”

Kannatamme tällaisen selvityksen tekemistä ja suosittelemme sitä tehtäessä kuulemaan laajasti eri alojen toimijoita eri puolilta maata. 

Yhdymme vahvasti myös selvityksen havaintoon yhteisten pelisääntöjen tarpeesta, sopimus- ja vuokramallien tarpeesta, parhaiden käytäntöjen levittämisestä ja yhteisten kehittämishankkeiden tarpeesta. 

Selvityksen johtopäätöksissä mainitaan keskitetyn sijaintipalvelun tarve, mikä on mielestämme ennenaikainen johtopäätös. Mikäli keskitettyyn sijaintipalveluun tuotetaan paikkatietoa, joka ei perustu laadullisesti luotettavaan tietoon (noin puolella ei ole tietoja), ei tällaisen tiedon perusteella voi tehdä toimenpiteitä. Tärkeämpää olisi tunnistaa selkeästi alueittain toimijat, joilla on passiivista tai aktiivista infrastruktuuria, tuoda toimijat selkeästi esiin yhdessä paikassa sekä lisätä yhteistoiminnan, selkeiden pelisääntöjen ja toimintamallien avulla yhteistyötä.