logo logo logo

lausunto 29.10.2019

Valtioneuvoston asetus Datahubin käyttöönotosta

Paikallisvoima kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Datahubin käyttöönottoa koskevasta asetuksesta. Asetusehdotuksessa käyttöönotton ajankohdaksi ehdotetaan järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan esittämää 21. päivä helmikuuta 2022. Datahubin käyttöönottoa lykättäisiin noin 10 kuukaudella tämän hetkisestä suunnitellusta käyttöönottopäivästä. 

Datahubin alkuperäinen aikataulu oli varsin kunnianhimoinen, ja toimiala esitti huolia aikataulun kireydestä ja siitä johtuvasta lyhyestä testausajasta jo aiemmin. Kuitenkaan vielä tätä kirjoitettaessakaan toimialalla ei ole käytettävissä lopullista kuvausta Datahubin käyttöönottovaiheen toiminnallisuuksista, eli ns. minimitasosta, joka osapuolien tulee täyttää. Sitä vastoin Fingrid Datahub Oy esittää edelleen yksityiskohtaisia muutoksia perustason toiminnallisuuksiin. Tämä ei helpota muutostyötä yhtiöissä. 

Edellisestä johtuen haluamme todeta, että viivästyminen ei johdu yksinomaan toimialasta, vaan kokonaisprojektin haastavasta aikataulusta ja jatkuvasti muuttuvista Datahubin toiminnallisuusvaatimuksista. Tavoitteena on ymmärtääksemme standardoitujen, Datahub- yhteensopivien tietojärjestelmien toteuttaminen toimialalla, mutta toimialan tiedossa ei vieläkään ole, miten järjestelmäprosesseja pitäisi käytännössä muuttaa. 

Toinen viivästymiseen vaikuttanut tekijä on ollut se, että projektin omistaja FGDH ei ole ottanut tietojärjestelmätoimittajia projektin suunnitteluun ja kehitystyöhön mukaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Toimiala ei pysty tekemään juuri mitään merkittävämpiä tietojärjestelmämuutoksia ilman järjestelmätoimittajien tukea. Kuten FGDH itse kirjeessään toteaa, vain kolme järjestelmätoimittajaa kykenee tällä hetkellä tekemään Datahubin testausympäristössä onnistuneita testejä. Paikallisvoiman edustajat ovat säännöllisesti esittäneet tiiviimpää järjestelmätoimittajien mukaan ottamista kehittämistyöhön. 

Katsomme, että vaatimus järjestelmätoimittajien sitouttamisesta Datahubin uuteen aikatauluun tulisi kirjata asetuksen taustamuistioon. Muistiossa mainitut Energiaviraston valvontatoimet toiminnanharjoittajiin ovat kohtuuttomia, mikäli toiminnanharjoittajat eivät saa tukea yhteistyölleen järjestelmätoimittajien kanssa projektin omistajilta, eli FG Datahub Oy:ltä ja työ- ja elinkeinoministeriöltä. Projektin omistajilla on kokonaisvastuu hankkeesta. Omistajien tulisi nyt toimia tavalla, joka tosiasiallisesti ja käytännössä edistää hankkeen pysymistä aikataulussa. 

Paikallisvoima on kannattanut sitä, että yhtiöt toteuttaisivat järjestelmissään vain Datahubin edellyttämät minivaatimukset. Aikatauluhaasteita järjestelmätoimittajaltaan kohdanneet Paikallisvoiman jäsenyhtiöt pyrkivät toimimaan näin. Tietojemme mukaan osa toimialan yhtiöistä tekee kuitenkin samassa yhteydessä laajempia muutoksia asiakas- ja mittaustietojärjestelmiinsä, mikä todennäköisesti venyttää aikataulua entisestään. 

Kaikkien osapuolien tulee viipymättä saada yksityiskohtaiset ja laajuudeltaan riittävät markkinaosapuolen toimintakyvyn sanomaliikenteen osalta takaavat vaatimusmäärittelyt, sekä eri käyttötilanteet kattavat testitapaukset. Markkinaosapuolet eivät voi yksin antaa tietojärjestelmätoimittajilleen riittäviä määrittelyjä ja toteutusohjeita, vaan ohjeistuksen on tultava suoraan Fingird Datahub Oy:n taholta. 

Mielestämme siis nyt olisi tärkeää: 1) lyödä lukkoon Datahubin edellyttämä toiminnallisuuksien perustaso mahdollisimman pian, eikä muuttaa sitä enää tämän jälkeen; 2) selvittää kaikkien järjestelmätoimittajien todelliset mahdollisuudet toimittaa tämä perustaso; 3) johtaa koko projektia niin, että kaikki toimialan yhtiöt ja järjestelmätoimittajat ovat ja pysyvät sitoutuneesti mukana. 

Valitettavasti käsityksemme tilanteesta on, että esitetty Datahubin käyttöönoton päivämäärä 21.2.2022 ei ole realistinen. Osa järjestelmätoimittajista on viestinyt, että Datahubin alkuperäiseen aikatauluun tarvitaan 14 kuukauden lisäaika, jotta tarvittavien toiminnallisuuksien toimittaminen ja testaus ehditään suorittaa ajoissa. Uuden aikataulun on oltava sellainen, että kaikki toimijat, myös järjestelmätoimittajat, voivat siihen aidosti sitoutua. Yhtiöt ovat tässä tilanteessa täysin järjestelmätoimittajiensa varassa. 

Lisäksi on tärkeää varautua Datahubin testausvaiheessa myös tilanteeseen, että Datahubissa itsessään ilmenee ongelmia tai hidasteita, jotka paljastuvat vasta massatestausvaiheessa. Datahubin tuotannolliseen koekäyttöön on siis varattava riittävästi aikaa. Uuden käyttöönottopäivän ajoituksessa on huomioitava yhtiöiden laskutussykli. Tämän vuoksi ehdotamme, että Datahubin uudeksi käyttöönoton ajankohdaksi määrättäisiin asetuksella 12. päivä syyskuuta 2022. Valitettavasti ei kuitenkaan voida täysin poissulkea sitäkään, että uuttakin aikataulua joudutaan vielä tarkistamaan. 

Kunnioittavasti, 

Toivo Hurme
Toiminnanjohtaja, Paikallisvoima ry